Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

07.03.2018 Річні загальні збори акціонерів СК "Київська Русь" відбудуться 17 квітня 2018 року

Додаток №1

до протоколу Наглядової ради  № 3 від 02.03.2018р.

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  17 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703.

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин  до 0955 годин.  

Початок Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 11 квітня 2018 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.02.2018р.) – 620 720 (шістсот двадцять тисяч сімсот двадцять)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.02.2018р.) –  620 720 (шістсот двадцять тисяч сімсот двадцять)  штук простих іменних акцій.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

1.Призначити  Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії - Стецько Микола Степанович.

2.Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

2. Обрання голови, та секретаря чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Товариства – Венецького Дмитра Олександровича

Обрати секретарем чергових Загальних зборів – Волобуєву Юлію Олександрівну.

 

3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який рекомендований Загальним зборам рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 26.02.2018 року).

 

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.(додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити  прибуток  Товариства за 2017 рік в сумі  1 263 000,00 грн. (один мільйон двісті шістдесят три тисячі гривень 00 копійок).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 64 000,00 грн.(шістдесят чотири тисячі) гривень, до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2017 рік в розмірі 1 199 000,00 грн.(один мільйон сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

 

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення:

1.На підставі аудиторської перевірки, що здійснювалась  Товариством з обмеженою відповідальністю  «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт», ідентифікаційний  код юридичної особи 32852960, (Свідоцтво №3345, рішення Аудиторської палати України №9 від 26.02.2004.Відповідно до рішення Аудиторської палати України №286/3 від 19.12.2013р. термін чинності свідоцтва продовжено до 19.12.2018року), аудитором Титаренко В.М. (сертифікат аудитора  № 006083, серія  «А», виданий  Аудиторською палатою України 13 квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2021 року) в цілому охарактеризувати загальний фінансовий стан ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ»  на 31.12.2017р., як стабільний.

2. Значення показників на звітну дату балансу (31.12.2017р.) свідчить про високій рівень як абсолютної, так і загальної ліквідності, задовільний рівень покриття зобов'язань власним капіталом та фінансової стійкості (автономії).

3.Динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про наявність потенційних можливостей продовжувати Товариством свою фінансово-господарську діяльність у найближчому майбутньому.

 4.Товариство має можливість  розрахуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу.

 

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

10.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

 

 

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження діючого Ревізора Товариства - Венецького Дмитра Олександровича.

 

11.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради    Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: 

 

Голови Наглядової ради Товариства - Кулака Олександра Григоровича,

Члена Наглядової ради Товариства  - Волобуєвої Юлії Олександрівни

Члена Наглядової ради Товариства  Альперін Тетяни.      

 

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.

 

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та  встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Іванова О.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

14. По внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження  Голові Правління Товариства – Іванову О.С. підписати Cтатут Товариства в новій редакції.

3. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

 

15. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С., підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» в новій редакції.

 

16. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С., підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» в новій редакції

 

17. Про внесення змін до Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С. , підписати Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» в новій редакції.

 

18.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити   розмір   статутного   капіталу   Товариства на 21 938 779, 20 грн. (двадцять один мільйон дев’ятсот тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок) за рахунок   додаткових   внесків, а саме  з 10 018 420,80 грн. (десять мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста двадцять гривень 80 копійок) до 31 957 200 грн. (тридцять один мільйон дев’ятсот п’ятдесят сім тисяч двісті  гривень 00 копійок),  шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства  у  кількості 1 359 280 (один мільйон триста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят) штук номінальною вартістю 16,14 грн. (шістнадцять гривень 14 копійок)  кожна.

 

19.Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на рівні 16,22 грн. (шістнадцять гривень 22 копійки) за одну акцію .

 

20.Про приватне розміщення акцій (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

1.Здійснити приватне розміщення 1 359 280 (один мільйон триста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 16,14 грн. (шістнадцять гривень 14 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 21 938 779,20 грн. (двадцять один мільйон дев’ятсот тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок)  серед акціонерів Товариства станом на 17 квітня  2018 року.

В процесі емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 17.04.2018р.

2.Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

 

21.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-                    внесення змін до проспекту емісії акцій;

-                    прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на  запланований обсяг акцій  укладено договори з першими власниками  та акції повністю оплачено);

-                    затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-                    затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-                    затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-                    прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-                    повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення  акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-                     письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

22.Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження. щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

 

Проект рішення:

Визначити  Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

-                    проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-                    проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

-                    проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://www.krus.kiev.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати прове­дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства - Іванов Олександр Сергійович.

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

 

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів  (до 17.04.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»                                                                                                                                  

                                                                                                                      (тис.грн)

Найменування показника 

період

звітний 

попередній

Усього активів                             

72193

68574

Основні засоби  (за залишковою вартістю)                           

13

45 

Запаси    

4

9

Сумарна дебіторська заборгованість         

5193

8936

Гроші та їх еквіваленти            

34605

27277

Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)                 

1365

102

Власний капітал                            

 11471

10208 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

10018

10018

Довгострокові зобов'язання  і забезпечення               

3716

3651

Поточні зобов'язання і забезпечення     

 28492

26373

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1263

102 

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

620720

620720   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)                                        

0,002

0,00016

 

Телефон для довідок: тел. (044) 244 04 14

 

Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління 

ПрАТ «СК «Київська Русь»                                                                                     О. С. Іванов

Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua