Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

06.04.2015 Відбулись річні загальні збори акціонерів СК "Київська Русь"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:            Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

2. Код за ЄДРПОУ:                                    31171581

3. Місцезнаходження емітента:                  03035, м. Київ, площа Солом’янська, 2, офіс703

4. Міжміський код, телефон, факс:             044 244-04-14, 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса:

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
 яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:         www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації:                     Зміна складу посадових осіб емітентаІІ. Текст повідомлення

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь" (що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р.), було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арнiка". Не володiє часткою статутного капiталу емiтента. ТОВ "Аудиторська фiрма "Арнiка" перебувало на посадi Ревiзора товариства один рiк.

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом №26 вiд 06.04.2015р., було призначено/обрано Устича Iгоря Петровича (на розкриття паспортних даних згода не надана) на посаду Ревiзора Товариства, термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом останнiх п'яти рокiв - директор приватного пiдприємства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Iнтар". Володiє часткою в розмiрi 9,8333% статутного капiталу емiтента.

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р., у зв'язку iз закiнченням строку повноважень Голови правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" було прийняте рiшення про обрання на посаду Голови правлiння термiном на три роки Кулака Олександра Григоровича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,8333%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом останнiх п’яти рокiв - Голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням строку повноважень заступника голови правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" було прийняте рiшення про обрання на посаду заступника голови правлiння термiном на три роки Iванова Олександра Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".

 06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням строку повноважень члена правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" було прийняте рiшення про обрання на посаду члена правлiння термiном на три роки Козiнцеву Рашиду Iскандерiвну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".

 ІІІ. Підпис

Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Кулак Олександр Григорович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні  та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

                                       Голова правління                                                   Кулак О.Г.

 06.04.2015р.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua