Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

14.04.2014 Повідомлення за результатами Загальних зборів акціонерів ПрАТ " СК "Київська Русь"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія «Київська Русь» .

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство.

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31171581.

1.4 Місцезнаходження емітента: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703 .

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 244 05 71 (044) 244 05 71.

1.6 Електронна поштова адреса емітента krus@krus.kiev.ua.

 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.krus.kiev.ua.

1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента .

2. Текст повідомлення

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»  (що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади голови Наглядової Ради Товариства Устича Ігоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства – з 19.02.2013р.-14.04.2014р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,8333%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Зінякову Наталію Сергіївну(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства – з 19.02.2013р.-14.04.2014р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,8333%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Братка Віктора Івановича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства – з 19.02.2013р.-14.04.2014р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 41,0005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три роки - Братка Вiктора Iвановича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останніх п’яти років – Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь». Володіє часткою в розмірі 41,0005% статутного капіталу емітента.

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три роки - Борисову Олену Анатоліївну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, які займала особа протягом останніх п’яти років – начальник секретаріату ПАТ «Банк «Київська Русь». Володіє часткою в розмірі 9,8333%. статутного капіталу емітента.

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь» (що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової Ради Товариства терміном на три роки – Сторожук Ольгу Валеріївну, (на розкриття паспортних даних згода не надана). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, які займала особа протягом останніх п’яти років – провідний юрисконсульт та начальник управління ПАТ “Банк «Київська Русь». Володіє часткою в розмірі 9,8333%. статутного капіталу емітента.

14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято рiшення про обрання Ревізора Товариства терміном на три роки – аудитора ПрАТ «СК «Київська Русь» Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Арніка», (свідоцтво № 1099 видано на підставі Рішення Аудиторської палати України від 21.01.2001р. №98.). Не володіє часткою статутного капіталу емітента.

Голова правлiння Кулак Олександр Григорович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління «ПрАТ «СК «Київська Русь» Кулак О.Г.

14.04.2014р
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua