Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

04.03.2016 Річні загальні збори акціонерів СК "Київська Русь"

Шановні акціонери ПрАТ «СК «Київська Русь»!

 

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь»  відбудуться 20 квітня 2016 року об 11.00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом'янська площа, б.2, оф. 703.  

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 20.04.2016 року з 09.55 до 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 14.04.2016р.  

Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливо в робочий час,  за  адресою: м. Київ, Солом¢янська площа, б.2, оф.703. тел. (044) 244 04 14.


Порядок денний:


1.   Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.

2.   Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (звіт Товариства) за 2015 рік.

3.   Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4.   Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

5.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

6.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Наглядової ради та  Ревізора. 

7.   Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та прийняття  рішення про виплату дивідендів.

8.   Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

9.   Обрання Ревізора Товариства.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень правління товариства.

11. Обрання правління Товариства.

12. Обрання Голови правління Товариства.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів  Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства


 Найменування показника
 Звітний період
 Попередній період
 Усього активів
 10177 17052
 Основні засоби
 1555 1715
 Довгострокові фінансові інвестиції
 6688 7198
 Запаси 2 3
 Сумарна дебіторська заборгованість
 260 21
 Грошові кошти та їх еквіваленти
 2110 6632
 Нерозподілений прибуток
 - 3735
 Власний капітал
 88 373
 Статутний капітал
 10018 10018
 Довгострокові зобов'язання
 60 2600
 Поточні зобов'язання 11 326
 Чистий прибуток (збиток)
 -4020 1938
 Середньорічна кількість акцій (шт.)
 620720 620720
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
 - -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
 - -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
 3 18

      Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування.

      Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 43 від 03.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Голова правління       Кулак О.Г.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua