Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

12.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

04-е/19

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Iванов Олександр Сергiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03035, м. Київ, площа Солом’янська 2 оф.703

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

31171581

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)244 04 14, (044)244 04 14

6. Адреса електронної пошти

krus@krus.kiev.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/АРА

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

12.04.2019

81126.40

95634

84.83

Не заповнюється відповідно до Додатку 5
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

Зміст інформації:

Оскiльки, товариством було укладено значний правочин, але не отримано рiшення Загальних зборiв про надання згоди на вчинення такого правочину, ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тому Загальними Зборами ПрАТ «СК «Київська Русь» 12.04.2019 р. схвалене рiшення про затвердження всiх вчинених значних правочинiв, вартiсть (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) по яким становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що стосуються страхування, перестрахування, господарської дiяльностi, дiяльностi пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними, що були укладенi Товариством з 01.01.2018 року до моменту прийняття цього рiшення рiчними Загальними зборами, а саме було укладено значний правочин:
Договiр спiвстрахування № 30-19-961 вiд 10.01.2019р .Предметом Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Ринкова вартiсть 81 126 401,28 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 95 634 (тис. грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 84,83 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, не передбаченi законодавством, Статутом не визначенi.
Рiшення прийнято Загальними зборами. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 08.04.2019 р. склала 1 980 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 980 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 1 980 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук.

 

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua