Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Загальні відомості:

Повне найменування: емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

 

Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31171581

Місцезнаходження емітента

03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703

Засоби зв’язку

Тел: (044)248 81 76,

Факс: (044) 248 81 76,

Електронна поштова адреса емітента

krus@krus.kiev.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

www.krus.kiev.ua.

Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – 25.03.2020 р.

Назва органу, що прийняв таке рішеннярічні загальні збори акціонерів.

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв– акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 1 108 000 (Один мільйон сто вісім тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 16,14 грн. (Шістнадцять  гривень 14 копійок)  кожна, загальною номінальною вартістю 17 883 120,00 грн. (Сімнадцять мільйонів  вісімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок).

Спосіб розміщення цінних паперів – без здійснення публічної пропозиції.

Порядок здійснення розміщення (емісії) – самостійно, без залучення андерайтера.

Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ «СТРАХОВА КОМАПНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на суму 17 883 120,00 грн. (Сімнадцять мільйонів  вісімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок).

Номiнальна вартiсть акцiй – 16,14 грн. (Шістнадцять гривень 14 копійок).

Ціна розміщення - ціна розміщення становить  22,56 грн. (Двадцять дві гривні 56 копійок) за одну акцію, що вище номінальної вартості – 16,14 грн. (Шістнадцять гривень 14 копійок) за одну акцію, та дорівнює  ринкової вартості – 22,56 грн. (Двадцять дві гривні 56 копійок)  за одну акцію. Ринкова вартість однієї  акції визначена станом на 20.02.2020р. незалежною оцінкою, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - Бевзо Олександром  Вільямовичем (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності України № 1049/17 від 31 жовтня 2017 року), та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства від 23.03.2020р.(протокол № 6), і становить 22,56 грн. (Двадцять дві гривні 56 копійок) за одну акцію. Рецензія на звіт про оцінку акцій Товариства здійснена суб'єктом оціночної діяльності – Приватне підприємство «Експерт-Аналітик» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №807/19 від 25 жовтня 2019 року).

 

Iнформацiя щодо збільшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, які володіють 5 i більше вiдсоткiв акцій та iнформацiя щодо зміни власника великого пакету акцій емітента

 

Розмiщення акцiй може призвести до змiни власникiв значного пакета акцiй емiтента та/або збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй. Зазначенi подiї можуть вiдбутися стосовно наступних акцiонерiв Товариства:  

 

·         Альперін Т.  - кількість належних  акцій акціонеру – 792 000 штук, що становить 40,0 % від загальної кількості акцій Товариства;

·         Венецький Д.О. - кількість належних  акцій акціонеру – 594 000 штук, що становить 30% від загальної кількості акцій Товариства;

 

·         Волобуєва Ю.О. – кількість належних  акцій акціонеру – 594 000 штук, що становить 30% від загальної кількості акцій Товариства.

 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 155,96%.

 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються - Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним законодавством України та Статутом.

 

Спосiб оплати цiнних паперiв -  Оплата акцій здійснюється за ціною розміщення акцій у безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України (гривні).

 

Мета розміщення: 

 Фінансові ресурси, в розмірі 100 відсотків, отриманих Товариством в результаті приватного розміщення акцій, будуть використані для придбання ліквідних активів та розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у відповідності до вимог діючого законодавства щодо страхових компаній.

 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол № 33 від 25.03.2020р).

 

Учасниками розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є:  акціонери Товариства станом на 25 березня  2020 року. 

 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї  – ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збитків.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 Голова Правління

 

 

 

О.С. Іванов

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

«25» березня 2020

(дата) 

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua