Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості:

Повне найменування: емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

 

Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31171581

Місцезнаходження емітента

03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703

Засоби зв’язку

Тел: (044)248 81 76,

Факс: (044) 248 81 76,

Електронна поштова адреса емітента

krus@krus.kiev.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

www.krus.kiev.ua.

Вид особливої інформації

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

 

II. Текст повідомлення

 

 Загальними Зборами ПрАТ «СК «Київська Русь» 25.03.2020 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) товариством протягом періоду з 25.03.2020 року  по 24.03.2021  року, вартість(ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків  вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (тобто від 13 297,5 тис. гривень), що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість кожного правочину(ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності(тобто 6 648 750 тис.грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 132 975 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 5000%. Надані повноваження Голові правління  на укладення  та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 19.03.2020 р. склала 1 980 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1 980 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1 980 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 штук.

 

         Голова правління                                                                                              Іванов О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua