Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

10.10.2022
Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
1
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Київська Русь»
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 20.10.2022 року
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім
обрання органів Товариства)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ____________________________
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне
найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що
посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності),
або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _______________________________
______________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: _________________________________________________
Питання 1 порядку денного:
Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення:
Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Питання 2 порядку денного:
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
Уповноважити Голову загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря загальних
зборів Альперіну Тетяну Марківну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції.
Доручити Тимчасово виконуючому обов’язки Голови правління Замиховському Максиму
Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту
Товариства (з правом передоручення).
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів
і підпису бюлетень вважається недійсним.
Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua