Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

21.06.2022
Повідомлення про загальні збори.

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь» (ідентифікаційний код
31171581, місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом'янська площа, 2, оф.703, далі – Товариство),
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які
будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та
дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного
інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 22 липня 2022 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці
http://www.krus.kiev.ua/about/information/.
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 12 липня 2022 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, –
18 липня 2022 (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення:Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2021 році.
Проект рішення:
1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 4 301 406 грн. (чотири мільйони триста одна
тисяча чотириста шість) гривень.
2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 215 070 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч
сімдесят) гривень, до Резервного капіталу Товариства.
3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2021 рік в розмірі 4 086 336 грн. (чотири мільйони
вісімдесят шість тисяч триста тридцять шість)гривень залишити нерозподіленим.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
Проект рішення:
1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності: 0135).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2021 рік.(додаються
до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
6. Про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення:
1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом періоду з 22.07.2022 року по 21.07.2023 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської
діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними,
за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:
 буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
 буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності.
3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких
договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами
рішень з питань, що виносяться на голосування.
Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань,
включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом
такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення
документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні
нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за
ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної
пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним
підписом.
Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є тимчасово виконуючий
обов'язки Голови правлінння Замиховський Максим Владиславович, телефон 044 248 81 76.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з
матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних
зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень –
krus@krus.kiev.ua.
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань,
включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством
України: http://www.krus.kiev.ua.
Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою:
03035, м. Київ, Солом'янська площа, 2, оф.703, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають
містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип
належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом
рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип
акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Акціонери
мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про
відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у
вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера
(іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на
адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.
Голосування на загальних зборах розпочинається 12 липня 2022 року з моменту розміщення
єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів
Товариства та кумулятивного голосування) - http://www.krus.kiev.ua/about/information/ та завершується о
18 годині 22 липня 2022 року.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з
яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного
бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного
голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.
Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній
установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні
акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на
підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних
паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує
рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства,
лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких
обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на
загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних
паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на
голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за
вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка
вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на
якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності
уповноваженої особи депозитарної установи.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків
засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до
бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника
акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками
інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а
також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
Товариства декільком своїм представникам.
Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким
довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав
бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на
загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це
Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на
якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися
за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з
Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на
участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» за 2021 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 104 333 105 533
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21 36
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 414 9 825
Грошові кошти та їх еквіваленти 100 618 65 852
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5 584 1 370
Власний капітал 63 772 59 471
Статутний капітал 49 840 49 840
Довгострокові зобов'язання 6 209 32 919
Поточні зобов'язання 34 352 13 143
Чистий прибуток (збиток) 4 301 1 758
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 088 000 2 558 219
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1,39 0,69
Наглядова рада Товариства
Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua