Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

11.03.2021
На вимогу акціонера було доповнено пунктом дванадцятим порядок денний річних Загальних зборів, що відбудуться 12.04.2021 року.

 

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

код за ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження: 03035, місто Київ, Соломянська площа, будинок 2, офіс 703,

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 12 квітня 2021 року за адресою: м. Київ, Солом’янська площа, б.2, оф.703..

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин до 0955 годин.

Початок Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 06 квітня 2021 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 15.02.2021р.) – 3 088 000 (три мільйони вісімдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 15.02.2021р.) – 3 088 000 (три мільйони вісімдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 

  1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії – Іванова Юлія Вікторівна.

  1. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Венецького Дмитра Олександровича.

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Альпєріну Тетяну Марківну.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

5. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2020 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

2. Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 1 757 785,00 грн. (один мільон сімсот п’ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят п’ять).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 87 889,00 грн.(вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять) гривень, до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2020 рік в розмірі 1 669 896,00 грн.(один мільйон шістсот шістдесят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість) залишити нерозподіленим.

9. Про надання попередньої згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

Проект рішення:

1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом періоду з 25.04.2021 року по 24.04.2022 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:

  • буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

  • перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

  • перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

  • буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

 

10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

 

Голови Наглядової ради Товариства – Венецького Дмитра Олександровича

Члена Наглядової ради Товариства - Волобуєвої Юлії Олександрівни

Члена Наглядової ради Товариства Альпєріної Тетяни Марківни.

 

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.

 

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Іванова О.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

 


 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – www.krus.kiev.ua.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Річних Загальних зборах не виключає право участі на цих Річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03035, місто Київ, Соломянська площа, будинок 2, офіс 703 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03035, місто Київ, Соломянська площа, будинок 2, офіс 703. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Іванов Олександр Сергійович.

 

Товариство до початку Річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів (до 12.04.2021р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Річних Загальних зборів.

 

Телефон для довідок: (044) 248-81-76.

 


 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний 2020

Попередній 2019

Усього активів

105 533

132 975

Основні засоби (за залишковою вартістю)

36

52

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

9 825

1 297

Гроші та їх еквіваленти

65 852

65 750

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 370

19 040

Власний капітал

59 471

51 260

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

49 840

31 957

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

32 919

70 481

Поточні зобов’язання і забезпечення

13 143

11 234

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 758

17 698

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 558 219

1 980 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,69

8,94

 

 

 

Уповноважений Наглядовою радою

 

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь» О.С. Іванов

 

 

 
Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua