Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

27.02.2015
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери ПрАТ  «СК «Київська Русь» !


Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» відбудуться 06 квітня 2015 року об 11.00, за адресою місцезнаходження Товариства:

м. Київ, Солом'янська площа, б.2, оф. 703.

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах    - 06.04.2015 року з 09.55 до 10.55. год.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 31.03.2015р.

Ознайомлення з документами та матеріалами для підготовки до загальних зборів можливе в робочий час за адресою: м. Київ, Солом'янська площа, б.2, оф.703, тел. (044) 244 04 14, 244 05 71.

Порядок денний:

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.

2. Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності     Товариства (звіт Товариства) за 2014 рік.

 3. Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 4. Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Наглядової ради та Ревізора.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.

 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

10. Обрання правління Товариства.

11. Обрання Голови правління Товариства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)Найменування                                                       показника                                                           
Звітний періодПопередній період
Усього активів
17052
18732
Основні засоби 
1715
310
Довгострокові фінансові інвестиції 
 71986410
Запаси
 34
Сумарна дебіторська заборгованість
421
 721
Грошові кошти та їх еквіваленти
6632
 8885
Нерозподілений прибуток 37351797
Власний капітал 
 373 373
Статутний капітал
 10018 10018
Довгострокові зобов'язання
 2600 5803
Поточні зобов'язання
 326741
Чистий прибуток (збиток)
1938
 1606
Середньорічна кількість акцій (шт.)
620720
620720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
 --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб)
 1819

Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування.

 

Голова правління                                                                     Кулак О.Г.

 

 

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua