Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

19.02.2014
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження м. Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 703)

 Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» відбудуться 14 квітня 2014 року об 11-00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом`янська площа, буд.2, оф. 703.
Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах відбуватиметься з 9-55 до 10-55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 08.04.2013р.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (Звіт Товариства) за 2013 рік.
3. Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 4. Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками звітів Голови правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності товариства за період 2013 року, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу.
 6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (реінвестиції дивідендів).
9. Випуск акцій нової номінальної вартості.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
12.Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис.грн.)


Найменування                                                       показника                                                           
Звітний періодПопередній період
Усього активів
18141
12345
Основні засоби 
310
465
Довгострокові фінансові інвестиції 
 64106410
Запаси
 4-
Сумарна дебіторська заборгованість
721
 157
Грошові кошти та їх еквіваленти
8885
 5071
Нерозподілений прибуток 1811242
Власний капітал 
 10391 10391
Статутний капітал
 10018 10018
Довгострокові зобов'язання
 5803 2803
Поточні зобов'язання
 727112
Чистий прибуток (збиток)
1569
 755
Середньорічна кількість акцій (шт.)
620420
620420
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
 --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб)
 1918Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування. Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливе в робочий час за адресою: м. Київ, Солом¢янська площа, буд.2, оф.703. тел. (044) 244 04 14; 244 05 71.Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua