Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

25.10.2022
ПРОТОКОЛ позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

1
ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
(ідентифікаційний код 31171581, далі – Товариство)
м. Одеса 25.10.2022
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно у порядку,
передбаченому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних
зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).
Дата проведення загальних зборів 20.10.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань
порядку денного крім обрання органів Товариства) 10.10.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів 20.10.2022 року (о 18:00 годині)
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складеного станом на 24:00 14.10.2022 року, становить 3 (три) особи, яким належить 3 088 000 (три мільйони
вісімдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 088 000 (три мільйони вісімдесят вісім тисяч)
штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для
вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах
акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 2 161 600 (два мільйони сто шістдесят
одна тисяча шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70% від загальної
кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 70%.
Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку
річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.
Згідно з рішенням Наглядової ради №13 від 03.10.2022 року:
1) Головою загальних зборів обраний Венецький Дмитро Олександрович, секретарем загальних зборів -
Альперіна Тетяна Марківна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени
комісії – Мігулько Ольга Олександрівна.
3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів -
Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення
уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).
Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного
голосування.
Рішення з питання 1 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів
зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 2 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів
зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
2
1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення:
Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.
2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту
Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову
загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря загальних зборів Альперіну Тетяну Марківну
підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тимчасово виконуючому обов’язки
Голови правління Замиховському Максиму Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної
реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову
загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря загальних зборів Альперіну Тетяну Марківну
підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тимчасово виконуючому обов’язки
Голови правління Замиховському Максиму Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної
реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).
Голова загальних зборів Венецький Д.О.
(підпис)
Секретар загальних зборів Альперіна Т.М.
(підпис)
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua