Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

04.10.2022
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь» (ідентифікаційний код
31171581, місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом'янська площа, 2, оф.703, далі – Товариство),
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори),
які будуть проведені дистанційно у порядку, встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового
порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 20 жовтня 2022 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці
http://www.krus.kiev.ua/about/information/.
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім
обрання органів Товариства) – 10 жовнтя 2022 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, –
14 жовтня 2022 (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій
редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря
загальних зборів Альперіну Тетяну Марківну підписати від імені Товариства Статут Товариства у
новій редакції. Доручити Тимчасово виконуючому обов’язки Голови правління Замиховському Максиму
Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту
Товариства (з правом передоручення).
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з
питань, що виносяться на голосування.
Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань,
включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого
акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу
особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі
отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення
акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти
акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, , є тимчасово виконуючий
обов'язки Голови правлінння Замиховський Максим Владиславович, телефон 044 248 81 76.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з
матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних
зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень –
krus@krus.kiev.ua.
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань,
включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством
України: http://www.krus.kiev.ua.
Голосування на загальних зборах розпочинається 10 жовтня 2022 року з моменту розміщення
єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів
Товариства та кумулятивного голосування) - http://www.krus.kiev.ua/about/information/ та завершується о
18 годині 20 жовтня 2022 року.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з
використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання
органів Товариства).
Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній
установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні
акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на
підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних
паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує
рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства,
лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких
обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на
загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних
паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на
голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за
вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка
вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на
якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності
уповноваженої особи депозитарної установи.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків
засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до
бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника
акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками
інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а
також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
Товариства декільком своїм представникам.
Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким
довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав
бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на
загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це
Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на
якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися
за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з
Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на
участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Наглядова рада Товариства
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua