Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

26.08.2022
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.08.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

47

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Тимчасово виконуючий Голови правління

 

 

 

Замиховський М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03035, Київська обл., Київ, площа Соломянська 2, офіс 703

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31171581

5. Міжміський код та телефон, факс:

(+38) 0-44 495 54 22, (+38) 0-44 495 54 22

6. Адреса електронної пошти:

krus@krus.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.krus.kiev.ua/news/

26.08.2022

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.08.2022

припинено повноваження

член правління

Сташук Вікторія Вікторівна

 

0

Зміст інформації:

28.02.2022р. року припинено повноваження члена правління ПрАТ "СК "Київська Русь", Сташук Вікторії Вікторівни. Повноваження припинено на підставі письмового звернення про звільнення за власним бажанням члена правління Сташук В.В. (на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi члена правління Товариства з 14.07.2017 по 28.02.2022р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

 

 
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua