Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

27.07.2022
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ".

1
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
(ідентифікаційний код 31171581, далі – Товариство)
м. Київ 27.07.2022 р.
Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Петрик Євген Олексійович
Член комісії: Мігулько Ольга Олександрівна
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 22.07.2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 27.07.2022 р.
Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 2 161 600 (два мільйони сто
шістдесят одна тисяча шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70% від
загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2021 році.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати
діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних
зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
2
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття
рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних
зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних
зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення:
Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства,
отриманого у 2021 році.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних
3
зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення:
1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 4 301 406 грн. (чотири мільйони триста одна тисяча
чотириста шість) гривень.
2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 215 070 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч
сімдесят) гривень, до Резервного капіталу Товариства.
3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2021 рік в розмірі 4 086 336 грн. (чотири мільйони вісімдесят
шість тисяч триста тридцять шість)гривень залишити нерозподіленим.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 4 301 406 грн. (чотири мільйони триста одна тисяча
чотириста шість) гривень.
2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 215 070 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч
сімдесят) гривень, до Резервного капіталу Товариства.
3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2021 рік в розмірі 4 086 336 грн. (чотири мільйони вісімдесят
шість тисяч триста тридцять шість)гривень залишити нерозподіленим.
5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021
рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних
зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення:
1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2021 рік.(додаються до
протоколу річних загальних зборів акціонерів).
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
4
Прийняте рішення:
1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2021 рік.(додаються до
протоколу річних загальних зборів акціонерів).
6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого
рішення.
Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих
простих іменних акцій.
Проект рішення:
1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом періоду з 22.07.2022 року по 21.07.2023 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності,
діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами
яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:
 буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
 буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;
2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності.
3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких
договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 2 161 600 голосів, що становить 70% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих
іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих
іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих
іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників
голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів
власників голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом періоду з 22.07.2022 року по 21.07.2023 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності,
діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами
яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:
5
 буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
 буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;
2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності.
3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких
договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.
Голова лічильної комісії Петрик Є.О.
(підпис)
Член лічильної комісії Мігулько О.О.
(підпис)
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua