Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

11.07.2022
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
1
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Київська Русь»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 22.07.2022 року
Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ____________________________
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне
найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що
посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності),
або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _______________________________
______________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: _________________________________________________
Питання 1 порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття
рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Питання 2 порядку денного:
Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Питання 3 порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
2
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Питання 4 порядку денного:
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2021 році.
Проект рішення:
1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 4 301 406 грн. (чотири мільйони триста одна
тисяча чотириста шість) гривень.
2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 215 070 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч
сімдесят) гривень, до Резервного капіталу Товариства.
3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2021 рік в розмірі 4 086 336 грн. (чотири мільйони
вісімдесят шість тисяч триста тридцять шість)гривень залишити нерозподіленим.
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Питання 5 порядку денного:
Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
Проект рішення:
1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності: 0135).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2021 рік.(додаються до
протоколу річних загальних зборів акціонерів).
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Питання 6 порядку денного:
Про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення:
1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом періоду з 22.07.2022 року по 21.07.2023 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської
діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням
ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:
 буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
3
Товариства;
 перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства;
 буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності.
3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких
договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»
Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів
і підпису бюлетень вважається недійсним.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua