Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

20.06.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року

 

Титульний аркуш

 

20.06.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

58/2022

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Iванов О. С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2022 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31171581

4. Місцезнаходження: 03035, м.Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-81-76, (044) 495-54-22

6. Адреса електронної пошти: krus@krus.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.krus.kiev.ua/news/

20.06.2022

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

5. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

8. Інформація про вчинення значних правочинів

 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

13. Інформація про заміну управителя

 

14. Інформація про керуючого іпотекою

 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

17. Інформація про іпотечне покриття:

 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

 

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в iншiй юридичнiй особi.

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, тому що значних правочинiв в звiтному перiодi не вчинялось.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, в звiтному перiодi не вчинялось та приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Товариства не забезпеченi.

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство подає фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитор (аудиторською фiрмою) не надається, тому що промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась аудитором (аудиторською фiрмою).

Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Дата проведення державної реєстрації

09.11.2000

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

49840320

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

13

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20 - Перестрахування

9. Органи управління підприємства

1. Загальнi збори акцiонерiв.2. Наглядова рада.3. Правлiння.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа

Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа

ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"

04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 11-А

24214088

Борисов Дмитро Володимирович

-

-

Груша Степан Прокопович

-

-

Iщенко Олексiй Максимович

-

-

Тищенко Олексiй Семенович

-

-

Убийконь Тетяна Миколаївна

-

-

Тихонова Наталiя Володимирiвна

-

-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК", МФО 322540

2) IBAN

UA393225400000026508102021029

3) поточний рахунок

UA393225400000026508102021029

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

5) IBAN

6) поточний рахунок

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

Страхування вiд нещасних випадкiв

АВ № 521034

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АВ № 521028

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АВ № 521030

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АВ № 521032

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12)

АВ № 521033

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)

АВ № 521031

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування кредитiв ( у т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

АВ № 521029

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування фiнансових ризикiв

АВ № 521035

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АВ № 522613

11.09.2014

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування залiзничного транспорту

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування повiтряного транспорту

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язк.страх.цивiльн.вiдповiд.суб'єкт.господарюв.за шкоду,яка може бути заподiяна пожеж.та авар.на об'єкт.пiдвищ.небезпеки,включ.пожежовибухонебезп.об'єкти та об'єкти,госп. Дiяльн.на яких може призв.до аварiй еколог.i сан.-епiдем.хар-ру

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування сiльськогосподарської продукцiї

Розпорядження № 3787

19.09.2017

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Iванов Олександр Сергiйович

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Заступник Голови Правлiння

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Хомюк Галина Олександрiвна

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Начальник юридичного вiддiлу

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

3. Рік народження

1975

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ" Аудит-Стандарт", 32852960, Аудитор

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Головенець Ольга Олександрiвна

3. Рік народження

1986

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Бухгалтер

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Голова Наглядової ради (акцiонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Венецький Дмитро Олександрович

3. Рік народження

1965

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Ревiзор

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Член Наглядової ради (акцiонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Альпєрiна Тетяна Маркiвна

3. Рік народження

1971

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Не працювала, -, Iнформацiя щодо стажу роботи, попередньої посади, яку займала посадова особа, найменування та iдентифiкацiйний код пiдприємства не надається тому, що посадова особа ранiше не працювала.

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Член Наглядової ради (акцiонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

3. Рік народження

1985

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Не працювала, -, Iнформацiя щодо стажу роботи, попередньої посади, яку займала посадова особа, найменування та iдентифiкацiйний код пiдприємства не надається тому, що посадова особа ранiше не працювала.

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

Внутрiшнiй аудитор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Марченко Тетяна Леонiдiвна

3. Рік народження

1967

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Заступник головного бухгалтера

7. Опис

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток від користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2129

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

12602

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

14731

X

X

Опис

Станом на 31.03.2022 р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення товариства становлять 6411 тис.грн., з них:

- довгостроковi забезпечення - 45 тис.грн., у тому числi довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 45 тис.грн.;

- страховi резерви - 6 366 тис.грн., в тому числi: резерв збиткiв або резерв належних виплат - 2297 тис.грн., резерв незароблених премiй - 4069 тис.грн.

Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства становлять 8320 тис.грн. З них:

- Поточна кредиторська заборгованiсть за:

розрахунками з бюджетом - 2129 тис.грн., у тому числi з податку на прибуток - 2078 тис.грн.

розрахунками зi страхування - 55 тис.грн.

розрахунками з оплати працi - 207 тис.грн.

-Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 5373 тис.грн.

-Iншi поточнi зобовязання - 556 тис. грн.

 

 

VII. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2020

16/1/2020

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв фондового ринку

UA4000145148

Акція проста бездокументарна іменна

Електронні іменні

16,14

3088000

49840320

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звiтного перiоду рiшення про емiсiю акцiй не приймалося.

Загальними зборами акцiонерiв 25.03.2020 р. прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на 17 883 120,00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят три тисячi сто двадцять гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 31 957 200,00 грн. (Тридцяти одного мiльйона дев'ятсот п'ятдесяти семи тисяч двохсот гривень 00 копiйок) до 49 840 320,00 грн. (Сорока дев'яти мiльйонiв вiсiмсот сорока тисяч трьохсот двадцяти гривень 00 копiйок), шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї) у кiлькостi 1 108 000 (один мiльйон сто вiсiм тисяч) штук номiнальною вартiстю 16,14 грн. (Шiстнадцять гривень 14 копiйок) кожна.

Мета емiсiї - забезпечення нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу Товариства.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №126/1/01, дата реєстрацiї 16.03.2001 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 296/1/03, дата реєстрацiї 27.06.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 463/1/03, дата реєстрацiї 30.09.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 344/1/04, дата реєстрацiї 26.06.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 653/1/04, дата реєстрацiї 02.11.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 417/1/05, дата реєстрацiї 16.09.2005 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 83/1/06, дата реєстрацiї 24.02.2006 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 350/1/06, дата реєстрацiї 31.07.2006 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 295/1/07, дата реєстрацiї 03.07.2007 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 133/1/2012, дата реєстрацiї 19.07.2012 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 29/1/2018, дата реєстрацiї 30.05.2018, видане НКЦПФР 20.08.2018 р. втратило чиннiсть.

 

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

29.04.2020

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000145148

загальнi збори акцiонерiв

Статутом Товариства передбачено переважне право щодо вiдчуження акцiй третiй особi.

необмежено

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

29.04.2020

16/1/2020

UA4000145148

3 088 000

49 840 320

3 088 000

0

0

Опис:

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi.

КОДИ

Дата

01.04.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

Територія

м.Київ

за КАТОТТГ

UA80000000000980793

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників: 13

Адреса, телефон: 03035 м.Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703, (044) 248-81-76

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2022 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

151

151

первісна вартість

1001

332

332

накопичена амортизація

1002

( 181 )

( 181 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

21

19

первісна вартість

1011

128

128

знос

1012

( 107 )

( 109 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

172

170

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

707

156

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

68

138

з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

639

681

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

1 147

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

100 618

75 071

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

100 618

75 071

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

2 129

2 719

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

2 129

2 719

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

104 161

79 912

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

104 333

80 082

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

49 840

49 840

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

7 222

7 222

Емісійний дохід

1411

7 222

7 222

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

1 126

1 126

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5 584

7 163

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

63 772

65 351

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

69

45

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

69

45

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

6 140

6 366

у тому числі:

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

2 233

2 297

резерв незароблених премій

1533

3 907

4 069

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

6 209

6 411

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

21

0

розрахунками з бюджетом

1620

17 903

2 129

у тому числі з податку на прибуток

1621

17 903

2 078

розрахунками зі страхування

1625

0

55

розрахунками з оплати праці

1630

0

207

одержаними авансами

1635

0

0

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

16 428

5 373

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

556

Усього за розділом IІІ

1695

34 352

8 320

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

104 333

80 082

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата

01.04.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2022 року

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

5 703

5 880

Премії підписані, валова сума

2011

77 542

133 546

Премії, передані у перестрахування

2012

( 72 267 )

( 127 418 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

161

9 920

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

589

9 672

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 75 )

Валовий:

прибуток

2090

5 703

5 805

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-64

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-64

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 806 )

( 959 )

Витрати на збут

2150

( 2 938 )

( 2 086 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 1 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

1 895

2 759

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

1 769

1 223

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 6 )

( 7 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

3 658

3 975

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2 079

-2 918

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

1 579

1 057

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1 579

1 057

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

0

5

Витрати на оплату праці

2505

514

507

Відрахування на соціальні заходи

2510

101

101

Амортизація

2515

3

4

Інші операційні витрати

2520

3 126

2 429

Разом

2550

3 744

3 046

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата

01.04.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2022 року

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

264

168

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

88 067

116 608

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

6

13

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 285 )

( 264 )

Праці

3105

( 216 )

( 377 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 58 )

( 100 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 17 956 )

( 3 897 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 17 903 )

( 3 806 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 53 )

( 91 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 93 601 )

( 110 879 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 3 231 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-27 010

1 272

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

1 463

1 079

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

1 463

1 079

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-25 547

2 351

Залишок коштів на початок року

3405

100 618

65 852

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

75 071

68 203

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата

01.04.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

 

Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

49 840

0

7 222

1 126

5 584

0

0

63 772

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

49 840

0

7 222

1 126

5 584

0

0

63 772

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1 579

0

0

1 579

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1 579

0

0

1 579

Залишок на кінець року

4300

49 840

0

7 222

1 126

7 163

0

0

65 351

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь"

Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2022 року

 1. Інформація про Товариство

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Київська Русь» (далі – «Товариство» або «Компанія») було створено та зареєстровано 9 листопада 2000 року в м. Київі відповідно до законодавства України. Товариство належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Товариство не має материнських та дочірніх компаній.

Юридична та фактична адреса Товариства - Україна, 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 703.

Форма власності – приватна.

Дата державної реєстрації - 09.11.2000 року.

Офіційна сторінка в Інтернеті на якій доступна інформація про компанію www.krus.kiev.ua

Адреса електронної пошти krus@krus.kiev.ua

Основна діяльність: Інші види страхування, крім страхування життя.

Метою діяльності Товариства є надання послуг по забезпеченню всіх форм страхового захисту особистих, майнових та інших інтересів фізичних і юридичних осіб. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням у межах, визначених законодавством України про страхування. Іншими видами діяльності Товариство може займатися у випадках, передбачених законодавством України.

Товариство здійснює:

- усі види добровільного страхування згідно чинного законодавства України про страхування;

- перестрахування;

- обов’язкові види страхування.

Страхова діяльність здійснюється Товариством на підставі ліцензій, які одержуються у встановленому порядку:

Назва

Серія та номер

Ким видана

Терміндії

Страхування від нещаснихвипадків

Серія АВ № 521034

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Серія АВ № 521030

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Серія АВ № 521030

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Серія АВ № 521032

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)

Серія АВ № 521033

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)

Серія АВ № 521031

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування кредитів ( у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Серія АВ № 521029

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування фінансових ризиків

Серія АВ № 521035

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Серія АВ № 522613

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування залізничного транспорту

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування повітряного транспорту

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

 

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

 

 

 

 

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Розпорядження НКФУ № 2909 від 22.11.2016р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування сільськогосподарської продукції

Розпорядження НКФУ № 3787 від 19.09.2017р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Розпорядження НКФУ № 2909 від 22.11.2016р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Авіаційне страхування цивільної авіації

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Кількість працівників станом на 31 березня 2022 року та 2021 року складала 12 та 13 осіб, відповідно.

Станом на 31 березня 2022 року та 2021 року акціонери та, відповідно, їхні частки в капіталі Товариства представлені таким чином:

Акціонери товариства:

Частка участі, %

Кількість акцій, шт.

Сума, тис. грн.

Альперіна Т.М.

40

1 235 200

19 936

Волобуєва Ю.О.

30

926 400

14 952

Венецький Д.О.

30

926 400

14 952

Всього

100,0

3 088 000

 

49 840

  1. Умови функціонування та економічна ситуація

 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. 24 лютого росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію незалежної України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони спільного кордону, так і з території Білорусі й анексованого Криму. У зв'язку із цим Указом Президента України № 64/2022 з 5.30 ранку 24 лютого було введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб. Пізніше Указами Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022 та від 18.04.2022 р. №259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено ще на 60 діб.

З 24 лютого 2022 року було введено низку обмежень щодо роботи банківської системи та валютного ринку в умовах воєнного стану по всій території України, у т. ч.:

призупинено роботу валютного ринку України,

зафіксовано офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежено зняття готівки з рахунка клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати й соціальних виплат) тощо.

Мало місце запровадження обмеження експорту окремих соціально-важливих продуктів і сировини. Збільшився ризик кібератак як на державні цифрові ресурси, так і на ресурси окремих підприємств. Крім того, слід зазначити, що воєнний стан є особливим правовим режимом, який запроваджено в Україні у зв’язку з існуванням реальної небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності в результаті збройної агресії іншої країни; передбачає надання державними органим і військовому командуванню всіх тих повноважень, які необхідні для подолання загрози; може тимчасово обмежувати конституційні права і свободи як окремої людини, так і права/інтереси юридичних осіб.

Серед обмежень, запроваджених із 28 лютого 2022 року, та подій, які відбувалися в Україні, є такі, що мають безпосередній вплив на діяльність Компанії, зокрема:

обсяг реалізації страхових послуг значно зменшився, в зв’язку з активними бойовими воєнними діями, що відбувалися на території Києва та Київської області; у цілому по Компанії обсяг наданих послуг у березні 2022 року становить 4 % від аналогічного показника 2021-го;

персонал: частина працівників Компанії задіяно в підрозділах територіальної оборони, частина працівників були вимушені переміститись в інші, більш безпечні, регіони України або за межі країни. Для їх тимчасової заміни використовується внутрішня ротація персоналу та налагодження віддаленого доступу для роботи в Компанії.

Товариство намагається переглянути всі сфери бухгалтерського обліку, які знаходяться під впливом невизначеності суджень та оцінок, зокрема: бухгалтерські оцінки, оцінки справедливої вартості, зменшення корисності активів, оцінка очікуваних кредитних збитків, інші вимоги до розкриття фінансової звітності. Однак, достовірно оцінити, як економічні наслідки вплинуть на бухгалтерській облік та звітність Товариства в майбутньому наразі не можливо, оскільки воєнна агресія Росії проти України триває та подальший розвиток, тривалість та вплив війни не можна передбачити.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 1 квартал 2022 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2022 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.3. Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі

Станом на 31.03.2022 року та на дату затвердження фінансової звітності, оцінка безперервності не є однозначною. Оскільки у звітному періоді відбулося військове вторгнення росії на територію України. У зв'язку із цим Компанія опинилася в нестабільному середовищі, створеному економічними та військово-політичними факторами, на які вона не може впливати. У результаті військової агресії виникає суттєва невизначеність у діяльності, пов'язана, зокрема, зі: зменшенням обсягу надходжень страхових премій, припиненням розрахунків із низкою ключових клієнтів, здатністю своєчасно погашати борги та інше.

Керівництво вживає низку заходів (їх перелік постійно розширюється) задля забезпечення здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, підтримувати достатній рівень ліквідності та платоспроможності, а саме:

диверсифікація розміщення фінансових інструментів;

участь у державних програмах підтримки бізнесу;

оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту;

відтермінування частини поточних зобов'язань.

З огляду на наявну інформацію, фінансова звітність Компанії складена відповідно до принципу безперервності та не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Однак у результаті впливу суттєвих військово-політичних чинників Компанія не виключає песимістичного сценарію свого розвитку у зв'язку зі зменшенням масштабів діяльності й погіршенням ліквідності, тому регулярно переглядає зазначену оцінку.

 

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

  • фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

  • фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:

  • фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;

  • фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Справедлива та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Справедлива та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити та дебіторську заборгованість.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від одного до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового активу:

при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%);

при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру ризиків.

 

3.3.3. Дебіторська заборгованість та передплата

Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.

Якщо у Компанії існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата не будуть відшкодовані, Компанія створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про сукупні доходи. Компанія збирає об'єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по страховій діяльності, використовуючи ті ж методи та оціночні розрахунки, що й у випадку знецінення фінансових активів, як обліковуються за амортизованою вартістю.

Компанія аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів страхування, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Компанія створює резерв на знецінення по кожному боржнику.

Відповідно до облікової політики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецінення складає менше розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми резервів на знецінення. Сума суттєвості визначається на рівні 7 % активів підприємства на кожну звітну дату.

 

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.

3.3.5. Зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. 

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 гривень. Цей критерій застосовується до основних засобів, що введені в експлуатацію після 22 травня 2020 року.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом на основі очікуваних строків корисного використання відповідних активі. Оцінені строки корисного використання активів зазначені у таблиці:

Будинки та споруди

20 років

Транспортні засоби

5 років

Меблі

5 років

Машини та обладнання

4 роки

Інші основні засоби

1 рік

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від компанії) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:

- права користування природними ресурсами;

- права користування майном;

- права на знаки для товарів і послуг;

- права на об'єкти промислової власності;

- авторські та суміжні з ними права;

- інші нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують їх собівартість, якщо:

- існує ймовірність що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його початково оцінений рівень ефективності;

- якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив.

Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів.

Амортизація нематеріальних активів нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання. Нарахування амортизації починається тоді, коли він стає придатним для використання. В складі нематеріальних активів Товариства враховані ліцензії, які є безстроковими, тому строк використання їх не визначений, та знос не нараховується.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток

Поточні витрати на сплату податку на страхову діяльність Компанії розраховані згідно українському податковому законодавству, де базою є валова сума страхових премій, отриманих (нарахованих) Компанією впродовж звітного періоду за договорами страхування і співстрахування.

Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується або зменшується на суму витрат на формування страхових резервів, та корегування цих резервів.

Для цілей фінансової звітності поточні витрати по податку на прибуток коригуються на суми відстрочених податків, що виникають із-за наявності тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань і їх вартістю, що обліковується для цілей оподаткування. Такі коригування приводять до відображення відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань.

Для визначення витрат по податку на страхову діяльність, а також по податку на прибуток від іншої діяльності застосовується метод розрахунку зобов'язань по бухгалтерському балансу. Сума активів і зобов'язань по відстроченому оподаткуванню розраховується на основі очікуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована.

Відстрочені податкові активи визнаються лише в тих випадках, коли існує вірогідність того, що майбутню суму прибутку оподаткування буде досить для реалізації відстрочених податкових активів. На кожну дату складання балансу Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи. Компанія визнає раніше не визнаний відстрочений податковий актив тільки в частині, по якій існує вірогідність його реалізації при отриманні майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. І навпаки, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу у разі, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу в майбутніх прибутках.

З 01.01.2015 року в Україні запроваджено змішану систему оподаткування страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують податок у розмірі 3% від суми страхових платежів, внесків, премій та податок на прибуток, за ставкою 18%, отриманий від здійснення господарської діяльності страховика (страхової, фінансової та іншої).

4. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань

4.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.

4.2. Виплати працівникам

Усі винагороди працівникам в Товаристві враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам», нарахування здійснюється у відповідності зі штатним розписом.

У Товаристві відбувається нарахування заробітної плати, оплати щорічних та додаткових соціальних відпусток, оплати днів тимчасової непрацездатності та інших доплат та надбавок, а також виплачується матеріальна допомога за заявою співробітників Товариства.

За наявності прибутку за результатами роботи Товариства за рік Адміністрація за погодженням із Представницьким органом може прийняти рішення про виплату працівникам річної премії.

З фонду оплати праці утримуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір згідно ставок визначених чинним законодавством.

Заробітна плата працівникам виплачується щомісячно двома платежами (аванс та остаточний платіж), кожний із платежів сплачується не пізніше ніж через 16 (шістнадцять) днів після дати сплати попереднього платежу.

У Товаристві застосовуються передбачені чинними нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, що затверджується наказом Товариства.

Суми коштів, витрачені співробітниками, як представницькі витрати згідно з Кошторисами, та суми коштів інших витрат, які не підтверджені документами, що засвідчують їх вартість, у разі відшкодування з дозволу Голови правління, прирівнюються до додаткового блага, та підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за рахунок власних коштів Товариства.

Товариство для рівномірного розподілу витрат на собівартість, щоквартально створює забезпечення (резерв) відпусток відповідно п. 14 МСФО 37.

Товариство здійснює індексацію доходів працівників у відповідності до КЗпП України.

4.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує єдиний соціальний внесок із заробітної плати працівників. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

4.4. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Компанія отримує доходи від здійснення операцій страхування, окрім страхування життя. Страхові договори вступають в силу у момент їх підписання, якщо інше не обумовлене згодою сторін. Дохід визнається, якщо існує упевненість, що Компанія отримає страхову премію від проведення операцій страхування і перестрахування. Страхові премії, за вирахуванням частки перестраховиків, враховуються рівномірно протягом періоду дії страхового поліса.

Компанія отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування, від розміщення тимчасово вільних грошових коштів, а саме: відсотки від депозитів. Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші витрати, які пов'язані із страховою діяльністю.

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно зміряні.

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів.

Якщо виникнення економічної вигоди очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може прослідкувати тільки в цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові результати визнаються на основі методу раціонального розподілу.

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють великі майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі.

Резерви незароблених премій на кінець періоду були розраховані пропорційно терміну дії договорів страхування, які ще не закінчилися, на основі загального доходу від премій.

Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу Компанії, як зобов'язання.

Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій в звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) дохід від страхування.

Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум страхового відшкодування, залежно від видів страхування (перестрахування).

Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких Компанія несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті.

Вимоги до перестраховиків відповідно до договорів перестрахування при настанні страхових випадків в звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як частина перестраховиків в резервах, інших, ніж резерви незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображається, як доходи або витрати від страхової діяльності.

Формування резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків, Компанія здійснює за наявності відомих вимог страховиків (перестраховиків) на звітну дату, що підтверджується відповідними заявами.

Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків на звітну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування на відомі вимоги страхувальників, по яких не ухвалено рішення про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум.

Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відображається в балансі Компанії, як зобов'язання.

При здійснені операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як суми частки перестраховиків в резервах незароблених премій.

Суми частки перестраховиків в страхових резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від частки страхових ризиків, які були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерви незароблених премій.

4.5. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті не здійснювались.

4.6. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

5. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

 • подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

 • відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

 • є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

 • є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

 1. вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

 2. визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Протягом 1 кварталу 2022 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

 

5.6. Судження щодо резерву на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків

У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють страхову діяльність, а також МСФЗ, Компанія зобов'язана створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по страхових подіях, які настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими станом на кінець звітного періоду. Компанія створює резерви за напрямками діяльності, видам і сумам страхового покриття, а також по строкам настання страхових подій. Резерви на покриття збитків відносяться до двох категорій: резерви неврегульованих вимог і резерви збитків понесених, але ще не заявлених.

Компанія створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття заявлених збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки Компанії засновані на фактах, які є наявними у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням інфляції), а також інші фактори, які можуть впливати на суми відповідних резервів, одні з яких є суб'єктивними, а інші залежать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Компанія враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і види страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Компанії. Протягом періоду між датою повідомлення про настання страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть відбуватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно, Компанія регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття збитків та витрат на коригування збитків, можуть істотно відрізнятися від сум першочергово створених резервів.

Як правило, при створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Компанією не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже настали, але про яких ще не було заявлено. Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необхідних для остаточної виплати відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збитків. Оскільки ці збитки ще не заявлені, Компанія використовує історичну інформацію та статистичні моделі за напрямками діяльності, видами і сумами страхового покриття для розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці резервів збитків понесених, але ще не заявлених Компанія також використовує дані про тенденції заявлених збитків, суттєвості сум збитків, збільшенні ризику, а також враховує інші фактори. Компанія переглядає оцінку цих резервів після отримання додаткової інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При створенні резервів Компанії важливим аспектом є час, необхідний для отримання повідомлення про настання страхової події та виплати відповідного відшкодування. Повідомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по відшкодуванню збитків, наприклад, тих, які виникають в результаті майна, зазвичай надходять відразу після настання страхової події. Відповідні відшкодування, як правило, виплачуються протягом 30 днів з моменту отримання всіх документів, які підтверджують страховий випадок. У Компанії відсутні значні довгострокові напрямки діяльності.

 

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

 

Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

 

Вихідні дані

Грошові кошти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депозитів до запитання)

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків

Дохідний (дисконтування грошових потоків)

Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами

Боргові цінні папери

Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю.

Ринковий, дохідний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, витратний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов’язання

Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

 

 

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

 

7.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Дохід від страхової діяльності (чисті зароблені страхові премії)

5 703

5 880

Всього доходи від реалізації

5 703

5 880

7.2. Понесені збитки за страховими виплатами

 

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Страхові відшкодування

0

75

Всього

0

75

7.3.Інші доходи, інші витрати

 

 

 

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Результат зміни технічних резервів, інших ніж резерви незароблених премій

-64

0

Інші витрати операційної діяльності

0

1

Товари для офісу

6

7

7.4. Витрати на збут

 

 

 

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Комісійна винагорода страхових агентів, брокерів

2 938

2 086

Всього витрат на збут

2 938

2 086

7.5. Адміністративні витрати

 

 

 

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Витрати на оплату праці

514

507

Відрахування на соціальні заходи

101

101

Амортизація

3

4

Оренда офісного приміщення

112

126

Інші витрати на послуги сторонніх організацій (аудиторські, юридичні, депозитарні, інформаційно-технічні послуги, послуги нотаріуса та інші професійні послуги)

76

221

Всього адміністративних витрат

806

959

7.6. Фінансові доходи та витрати тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Відсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках в банках

1 769

1 223

Всього фінансові доходи

1 769

1 223

 

7.7. Податок на прибуток

Відображена сума нарахованих податкових зобов’язань на доходи від страхової діяльності та податок на прибуток.

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Податок на дохід за договорами страхування (3%)

2 079

2 918

Всього витрат з податку на прибуток

2 079

2 918

 

7.8. Нематеріальні активи тис.грн.

 

Програмне забезпечення

Ліцензії

РАЗОМ

Первісна вартість

 

 

 

На 31.12.2021

181

151

332

На 31.03.2022

181

151

332

Амортизація та знецінення

 

 

 

На 31.12.2021

181

-

181

На 31.03.2022

181

-

181

Чиста балансова вартість (залишкова вартість)

 

 

 

На 31.12.2021

-

151

151

На 31.03.2022

-

151

151

7.9. Основні засоби тис.грн.

 

Меблі

Офісне устаткування

РАЗОМ

Первісна вартість

 

 

 

На 31.12.2021

100

28

128

На 31.03.2022

100

28

128

Накопичена амортизація

 

 

 

На 31.12.2021

81

26

107

На 31.03.2022

83

26

109

Чиста балансова вартість (залишкова вартість)

 

 

 

На 31.12.2021

19

2

21

На 31.03.2022

17

2

19

 

7.10. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

7.11. Дебіторська заборгованість також включає на 31 березня 2022 року поточну заборгованість по трьом страхувальникам та одному перестрахувальнику за договорами страхування та перестрахування, термін сплати чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.

 

 

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Заборгованість за укладеними договорами страхування та перестрахування

 

156

 

707

Передплата за послуги постачальникам

138

68

Заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами)

681

639

Заборгованість за розрахунками з перестраховиками

1 047

-

Заборгованість за наданою фінансовою допомогою

100

 

Всього дебіторська заборгованість

2 122

1 414

 

7.12.Частка перестраховика у страхових резервах тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Права вимоги до перестраховиків

2 719

39 341

7.13. Грошові кошти розміщенні в банках з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР).

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Грошові кошти на поточних рахунках, у тому числі:

 

5 071

18 202

ПАТ «АБ Укргазбанк»

4 266

8 911

ПАТ «Банк «Восток»

1

1

АТ «Укрбудінвестбанк»

456

4 020

АТ«Комерційний індустріальний банк»

165

5 269

АТ «АКБ Конкорд»

183

1

Банківські вклади (депозити), у тому числі:

70 000

50 001

ПАТ «АБ Укргазбанк»

9 000

9 000

ПАТ «Банк «Восток»

10 000

6 000

АТ «Укрбудінвестбанк»

26 000

16 000

АТ«Комерційний індустріальний банк»

10 000

14 000

АТ «АКБ Конкорд»

10 000

1

АБ «Південний»

-

5 000

АТ «Державний ощадний банк України»

5 000

-

Всього

75 071

68 203

Депозити в банках не мають забезпечення. Нижче у таблиці наведено інформацію стосовно змін щодо очікуваних кредитних збитків щодо депозитів в банках.

Резерв під збитки що у сумі, яка дорівнює:

31.03.2022

31.03.2021

Причина змін

12-м місячним очікуваним кредитним збиткам,

В т.ч. за депозитами

 

0*

 

 

0

 

0

 

*Відповідно до облікової політики підприємства, якщо розрахована сума кредитного збитку складає менше розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми кредитних збитків. Сума суттєвості визначається на рівні 7 % активів підприємства на кожну зітну дату.

7.14. Власний капітал

Товариство дотримується вимог до капіталу, передбачених чинним законодавством України. Станом на 31 березня 2022 року та 2021 року розмір власного капіталу складається з :

тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Статутний капітал

49 840

49 840

Додатковий капітал

7 222

7 222

Резервний капітал

1 126

1 039

Нерозподілений прибуток

7 163

2 427

Всього

65 351

60 528

Статутний капітал

Станом на 31 березня 2022 року зареєстрований та сплачений капітал складає 49 840 320 грн. і складається з 3 088 000 простих акцій з номінальною вартістю 16,14 грн. за акцію. Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення капіталу.

Додатковий капітал складається з емісійного доходу, отриманого в результаті перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю.

Резервний капітал

Розмір відрахувань до резервного фонду не менше 5% суми прибутку Компанії. Резервний (страховий) фонд за рішенням загальних зборів Акціонерів і в порядку, визначеному Наглядовою Радою, може використовуватися на покриття збитків від діяльності Компанії, виплату дивідендів і на інші цілі, які не порушують українське законодавство.

7.15. Довгострокові зобов’язання тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Резерв незароблених премій

4 069

41 227

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

2 100

1553

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені

197

-

7.16.Довгострокові забезпечення тис.грн.

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Забезпечення (резерв) відпусток

45

97

7.17. Поточні зобов’язання також складаються з кредиторської заборгованості за страховою діяльністю по розрахункам з страховими агентами , страхувальниками, перестраховиками, по дев’ятьом контрагентам.

тис.грн.

 

 

1 квартал 2022

1 квартал 2021

Кредиторська заборгованість за товари,

послуги

 

0

62

Кредиторська заборгованість за договорами страхування, перестрахування

 

 

5 373

8 765

Заборгованість за податками з бюджетом (податок на прибуток)

 

2 078

2 917

8. Розкриття іншої інформації

8.1 Умовні зобов'язання.

8.1.1. Судові позови

Товариство не має судових справ.

8.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної та політичної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів Товариства визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих активів. Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у 2 кварталі 2022 року, а строк розміщення коштів на депозитних рахунках є короткостроковим, дата повернення вкладу 05 квітня 2022 року та 01 червня 2022 року, очікуваний кредитний збиток Товариства визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0».

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

  • підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;

  • асоційовані компанії;

  • спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

  • члени провідного управлінського персоналу Товариства;

  • близькі родичі особи, зазначеної вище;

  • компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;

  • програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.

У ході своєї звичайної діяльності Компанія не здійснює операції із позв’язаними сторонами.

 

8.3 Адекватність страхових зобов’язань страховика

Перевірка адекватності страхових зобов’язань проводиться відповідно до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в редакції, що затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/3262.

Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності Страховика за попередні 3 роки з використанням загальноприйнятих актуарних методів. Там, де є достатньо статистики, використовуються актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку збитків.

В наданому звіті щодо оцінки адекватності страхових зобов’язань на 31.03.2022 року наведено інформацію, що: страховиком сформовано достатньо страхових резервів, щоб відповідати своїм зобов’язанням за страховими контрактами, укладеними до звітної дати.

8.4. Управління капіталом

Визначення капіталу Товариства полягає в капіталі звичайних акцій, накопиченому нерозподіленому прибутку й інших резервах капіталу. Керівництво бачить свою роль як корпоративного куратора, що несе відповідальність за збереження й ріст капіталу, а також за одержання акціонерами необхідної суми прибутку.

Мета Товариства в завданні підтримки й росту капіталу:

 • забезпечення здатності Товариства продовжувати свою діяльність у майбутньому з метою надання прибутку акціонерам і вигід іншим зацікавленим сторонам,

 • зниження й контроль над ризиками, яким піддано операційне й конкурентне середовище активів Товариства, а, отже, збереження цілісності Товариств, і

 • забезпечення достатньої суми прибутку акціонерів шляхом реалізації страхових продуктів, що користуються попитом у замовників по тарифах, відповідних до рівня ризику й очікуванням акціонерів.

Товариство встановлює суму капіталу, який їй необхідний, пропорційно ризикам. Товариство управляє структурою свого капіталу й корегує її з урахуванням змін економічної ситуації й характеристик ризику поточного торгівельного середовища. Основні активи Товариства складаються, головним чином, з коштів і фінансових інвестицій. При цьому пакет даних інвестицій досить диверсифікований, що дає підстави зміцнення фінансового становища Товариства.

8.5. Події після звітного періоду

У звітному періоді Російська Федерація здійснила військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 р. та указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 введений воєнний стан в Україні. Враховуючи те, що перебіг війни може суттєво вплинути на операційне середовище країни, а остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, оскільки воєнні дії ще тривають, Товариство ухвалило рішення надалі спостерігати за ситуацією та, за необхідності, готове внести коригування до фінансової звітності щойно зможе оцінити вплив.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску Головою правління Товариства 27 квітня 2022 року без можливості внесення змін до цієї фінансової звітності.

Висновок про огляд проміжної звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що проміжна фінансова звітність не перевірялась аудитором (аудиторською фірмою).

 

Голова правління Іванов О.С.

 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва

Промiжний звiт керiвництва пiдготовлено вiдповiдно до вимог ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"

 

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь" засноване у 2000 роцi. Головним напрямком роботи компанiї є забезпечення страхового захисту пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi та приватних осiб. Основнi принципи, на яких грунтується дiяльнiсть компанiї - клiєнтоорiєнтованiсть, професiоналiзм, надiйнiсть i вiдповiдальнiсть. У звiтному перiодi суттєвих подiй розвитку Товариства не вiдбувалося.

 

Товариство в перiод з 01.01.2022 року по 31.03.2022 року не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства, якi б мали вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть.

 

Важливi подiї упродовж звiтного перiоду, що мали вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, не вiдбувалися.

 

Товариство в перiод з 01.01.2022 року по 31.03.2022 року не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, крiм застосування власного корпоративного кодексу. Протягом звiтного перiоду Товариство не вiдхилялося вiд положень Кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень щодо незастосування деяких положень цього Кодексу.

 

Загальних зборiв та Позачергових загальних зборiв Товариство не проводило в перiод з 01.01.2022 року по 31.03.2022 року.

 

В складi акцiонерiв ПрАТ "СК "Київська Русь" змiн не вiдбувалося.

 

Акцiонери згiдно реєстру власникiв цiнних паперiв:

 

з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1 Альпєрiна Тетяна Маркiвна (Громадянка України) 40

2 Венецький Дмитро Олександрович (Громадянин України) 30

3 Волобуєва Юлiя Олександрiвна (Громадянка України) 30

 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.

 

Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

 

Кредитний ризик

 

Кредитний ризик - це ризик фiнансових збиткiв Товариства, якщо замовник (страхувальник, перестрахувальник) або зустрiчна сторона по фiнансовому iнструменту не виконують своїх зобов'язань за контрактом. В основному, Товариство пiддається кредитному ризику у зв'язку iз продажем страхових продуктiв у кредит Українським клiєнтам (розстрочка платежу).

 

Вiдповiдно до внутрiшньої полiтики оцiнки ризику Товариства, кожний новий страхувальник оцiнюється до укладання з ним договору страхування; основними показниками кредитоспроможностi клiєнта є його страхова iсторiя й мiцнiсть балансу. При вступi в комерцiйнi вiдносини з Товариством, новому страхувальниковi пропонуються умови бiльш жорсткi, нiж тi, що поширюються на страхувальникiв, що мають бiльш тривалу страхову iсторiю в Товариствi. Цi умови припускають, як правило, оплату страхових послуг у момент укладання договору. У майбутньому штрафнi санкцiї по простроченiй торгiвельнiй дебiторськiй заборгованостi, як очiкується, залишаться стабiльними або, навiть, знизяться, оскiльки Товариство все частiше здiйснює свою дiяльнiсть iз такими сучасними страхувальниками, кредитоспроможнiсть яких сприяє дотриманню дисциплiни оплати.

 

Кошти i їх еквiваленти, а також депозити в банках i фiнансових установах також сприяють росту кредитного ризику. Оскiльки Товариство постiйно оцiнює фiнансову стiйкiсть банкiв, з якими воно взаємодiє в Українi, ризик невиконання банками своїх зобов'язань перед Товариством досить суттєвий, з погляду Товариства. Цей ризик частково знижується за допомогою полiтики диверсифiкованостi при розмiщеннi коштiв в українських банках, крiм того, українським законодавством передбачена можливiсть розмiщення на депозитних рахунках в однiй банкiвськiй установi не бiльш 20% вiд загальної суми технiчних страхових резервiв.

 

У результатi кредитного контролю й процедур по оцiнцi ризику, Товариство не очiкує виникнення яких-небудь збиткiв вiд невиконання своїх зобов'язань зустрiчними сторонами на дату звiтностi у зв'язку з фiнансовими iнструментами, якi брали участь у поточнiй дiяльностi Товариства.

 

Станом на 31грудня 2021 року Товариство наражається на наступнi ризики:

Ризики, впливу яких пiддається Товариство:

Ризик недостатностi страхових премiй i резервiв -низький рiвень ризику

Катастрофiчний ризик-низький рiвень ризику

Валютний ризик-низький рiвень ризику

Ризик ринкової концентрацiї-низький рiвень ризику

Ризик дефолту контрагента низький -рiвень ризику

Ризик iнвестицiй в акцiї-низький рiвень ризику

Операцiйнi ризики-низький рiвень ризику

 

В Товариствi вiдсутнi ризики, якi значною мiрою можуть вплинути на господарську дiяльнiсть Товариства. Перевiрка платоспроможностi Товариства показала, що Товариство має необхiдний запас платоспроможностi станом на 31.03.2022 року i здiйснює своєчасне виконання бiльшостi перерахованих вимог.

 

Основнi активи Товариства складаються, головним чином, з коштiв i фiнансових iнвестицiй. При цьому пакет даних iнвестицiй досить диверсифiкований, що дає пiдстави змiцнення фiнансового становища Товариства.

 

Оголошена глобальна пандемiя COVID-19, додає невизначеностi в плануваннi роботи Товариства. Товариством та його управлiнським персоналом, а саме членами Правлiння, придiлено особливу увагу прямого та непрямого фiнансового впливу на дiяльнiсть Товариства у зв'язку з пандемiєю COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходiв.

 

Товариством оцiнюються та переглядаються ринковi та кредитнi ризики, а також ризик втрати лiквiдностi, оскiльки пандемiя COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв може вплинути на дебiторську та кредиторську заборгованостi та може призвести до кредитних збиткiв щодо фiнансових активiв.

 

Окрiм того, Товариством оцiнюється вплив пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на фiнансову спроможнiсть довiрителiв та контрагентiв, можливе зростання їх витрат та зниження доходiв.

 

На дату подання даного Звiту оцiнити вплив пандемiї COVID-19 на дiяльнiсть Товариства та пов'язанi з нею ризики не можливо, оскiльки карантиннi та обмежувальнi заходи в Українi та свiтi ще не припиненi та продовжують свою дiю.

 

24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію незалежної України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ, як зі сторони спільного кордону, так і з території Білорусі й анексованого Криму. У зв'язку із цим Указом Президента України № 64/2022 з 5.30 ранку 24 лютого було введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб. Пізніше Указами Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022 та від 18.04.2022 р. №259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено ще на 60 діб.

З 24 лютого 2022 року було введено низку обмежень щодо роботи банківської системи та валютного ринку в умовах воєнного стану по всій території України, у т. ч.:

призупинено роботу валютного ринку України,

зафіксовано офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежено зняття готівки з рахунка клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати й соціальних виплат) тощо.

Мало місце запровадження обмеження експорту окремих соціально-важливих продуктів і сировини. Збільшився ризик кібератак як на державні цифрові ресурси, так і на ресурси окремих підприємств. Крім того, слід зазначити, що воєнний стан є особливим правовим режимом, який запроваджено в Україні у зв’язку з існуванням реальної небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності в результаті збройної агресії іншої країни; передбачає надання державними органами і військовому командуванню всіх тих повноважень, які необхідні для подолання загрози; може тимчасово обмежувати конституційні права і свободи як окремої людини, так і права/інтереси юридичних осіб.

Серед обмежень, запроваджених із 28 лютого 2022 року, та подій, які відбувалися в Україні, є такі, що мають безпосередній вплив на діяльність Компанії, зокрема:

обсяг реалізації страхових послуг значно зменшився, в зв’язку з активними бойовими воєнними діями, що відбувалися на території Києва та Київської області; у цілому по Компанії обсяг наданих послуг у березні 2022 року становить 4 % від аналогічного показника 2021-го;

персонал: частина працівників Компанії задіяно в підрозділах територіальної оборони, частина працівників були вимушені переміститись в інші, більш безпечні, регіони України або за межі країни. Для їх тимчасової заміни використовується внутрішня ротація персоналу та налагодження віддаленого доступу для роботи в Компанії.

Товариство намагається переглянути всі сфери бухгалтерського обліку, які знаходяться під впливом невизначеності суджень та оцінок, зокрема: бухгалтерські оцінки, оцінки справедливої вартості, зменшення корисності активів, оцінка очікуваних кредитних збитків, інші вимоги до розкриття фінансової звітності. Однак, достовірно оцінити, як економічні наслідки вплинуть на бухгалтерській облік та звітність Товариства в майбутньому наразі не можливо, оскільки воєнна агресія Росії проти України триває та подальший розвиток, тривалість та вплив війни не можна передбачити.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства за 1-й квартал 2022 року, що закiнчився 31 березня 2022 року, пiдготовлена у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства i промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї щодо важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

 
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua