Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

13.06.2022
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік.

 

Титульний аркуш

 

13.06.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

54/2022

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Iванов О. С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31171581

4. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248 81 76, (044) 495 54 22

6. Адреса електронної пошти: krus@krus.kiev.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 13.06.2022, Затвердити регулярну рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк (Протокол Наглядової ради вiд 13.06.2022 № 10)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.krus.kiev.ua/news

13.06.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

26. Інформація про вчинення значних правочинів

X

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Iнформацiя про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в iншiй юридичнiй особi.

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що в Товариствi вiдсутня посада коропоративного секретаря.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя щодо судових справ вiдсутня, тому що Товариство не має судових справ.

Iнформацiя щодо штрафних санкцiй не надається, тому що до Товариства у звiтному перiодi не застосовувались штрафнi санкцiї.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв), не надається, тому що засновники Товариства на кiнець звiтного перiоду не володiють акцiями Товариства.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що у звiтному перiодi таких змiн не було.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не надається, тому що працiвники не володiють акцiями Товариства.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не виплачувались.

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається, тому що страховi компанiї дану iнформацiю не розкривають.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається, тому що таких правочинiв у звiтному перiодi не було.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що Товариство не має такої iнформацiї.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорiв.

П.п.36-45 не розкриваються, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ»

3. Дата проведення державної реєстрації

09.11.2000

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

49840320

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20 - Перестрахування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК", МФО 322540

2) IBAN

UA393225400000026508102021029

3) поточний рахунок

UA393225400000026508102021029

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

Страхування вiд нещаснихвипадкiв

Серiя АВ № 521034

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Серiя АВ № 521028

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

Серiя АВ № 521030

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Серiя АВ № 521032

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12)

Серiя АВ № 521033

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)

Серiя АВ № 521031

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування кредитiв ( у т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

Серiя АВ № 521029

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування фiнансових ризикiв

Серiя АВ № 521035

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Серiя АВ № 522613

11.09.2014

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування залiзничного транспорту

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування повiтряного транспорту

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язк.страх.цивiльн.вiдповiд.суб'єкт.господарюв.за шкоду,яка може бути заподiяна пожеж.та авар.на об'єкт.пiдвищ.небезпеки,включ.пожежовибухонебезп.об'єкти та об'єкти,госп. Дiяльн.на яких може призв.до аварiй еколог.i сан.-епiдем.хар-ру

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування сiльськогосподарської продукцiї

Розпорядження № 3787

19.09.2017

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 12 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: сумiсники - 1 особа, позаштатних - 0 осiб.

Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0 осiб.

Фонд оплати працi за звiтний перiод - 1 992 тис.грн.

Фонд оплати працi було збiльшено, порiвняно з 2020 роком, на 442 тис.грн

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Iнформацiя щодо облiкової полiтики Товариства, що розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi:

"3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв

Вiдподно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" повний пакет включає: звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду; звiт про сукупнi доходи за перiод; звiт про змiни у власному капiталi за перiод; звiт про рух грошових коштiв за перiод; примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах

Фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства. Вплив операцiй, iнших подiй та умов вiдповiдно до визначень та критерiїв визнання для активiв, зобов'язань, доходу та витрат правдиво вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно облiкових полiтик, що застосовуються Товариством. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Справедлива та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

Справедлива та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить депозити та дебiторську заборгованiсть.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд одного до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi вiд розмiру ризикiв.

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть та передплата

Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг.

Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, як облiковуються за амортизованою вартiстю.

Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.

Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 7 % активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

3.3.5. Зобов'язання.

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

3.4.2. Подальшi витрати.

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

 

Будинки та споруди 20 рокiв

Транспортнi засоби 5 рокiв

Меблi 5 рокiв

Машини та обладнання 4 роки

Iншi основнi засоби 1 рiк

 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась рiвними частинами протягом термiну корисного використання.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi

3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного оцiнювача. Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обирає для оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть.

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Поточнi витрати на сплату податку на страхову дiяльнiсть Компанiї розрахованi згiдно українському податковому законодавству, де базою є валова сума страхових премiй, отриманих (нарахованих) Компанiєю впродовж звiтного перiоду за договорами страхування i спiвстрахування.

Фiнансовий результат до оподаткування страховика збiльшуєтся або зменшуєтся на суму витрат на формування страхових резервiв, та корегування цих резервiв.

Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати по податку на прибуток коригуються на суми вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування. Такi коригування приводять до вiдображення вiдстрочених податкових активiв або вiдстрочених податкових зобов'язань.

Для визначення витрат по податку на страхову дiяльнiсть, а також по податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовується метод розрахунку зобов'язань по бухгалтерському балансу. Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована.

Вiдстроченi податковi активи признаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутню суму прибутку оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв. На кожну дату складання балансу Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи. Компанiя визнає ранiше не визнаний вiдстрочений податковий актив тiльки в частинi, по якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках.

У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств - з квiтня 2011 року з останнiми змiнами i доповненнями вiд 24.12.2015р. Новий Податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на прибуток застосовуються наступнi ставки податку на прибуток:

з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року - 23%

з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21%

з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19 %

з 1 сiчня 2014 року - 18%

з 1 сiчня 2015 року - 3%

4. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

4.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.

4.2. Виплати працiвникам

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

4.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

4.4. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Компанiя отримує доходи вiд здiйснення операцiй страхування, окрiм страхування життя. Страховi договори вступають в силу у момент їх пiдписання, якщо iнше не обумовлене згодою сторiн. Дохiд признається, якщо iснує упевненiсть, що Компанiя отримає страхову премiю вiд проведення операцiй страхування i перестрахування. Страховi премiї, за вирахуванням частки перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом перiоду дiї страхового полiса.

Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування, вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв. Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю.

Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути надiйно змiрянi.

Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв.

Якщо виникнення економiчних вигод очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може прослiдкувати тiльки в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про фiнансовi результати признаються на основi методу рацiонального розподiлу.

Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в балансi.

Резерви незароблених премiй на кiнець перiоду були розрахованi пропорцiйно термiну дiї договорiв страхування, якi ще не закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй.

Величина резервiв незароблених премiй вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу Компанiї, як зобов'язання.

Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй в звiтному перiодi вiдповiдно зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування.

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Компанiєю з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування (перестрахування).

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй, створюються в тих валютах, в яких Компанiя несе вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями, i облiковуються окремо по кожнiй валютi.

Вимоги до перестраховикiв вiдповiдно до договорiв перестрахування при настаннi страхових випадкiв в звiтному перiодi формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як частина перестраховикiв в резервах, iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до перестраховикiв в звiтному перiодi вiдображається, як доходи або витрати вiд страхової дiяльностi.

Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв, Компанiя здiйснює за наявностi вiдомих вимог страховикiв (перестраховикiв) на звiтну дату, що пiдтверджується вiдповiдними заявами.

Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв на звiтну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування на вiдомi вимоги страхувальникiв, по яких не ухвалено рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi страхових сум.

Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi Компанiї, як зобов'язання.

При здiйсненi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi за договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як суми частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй.

Суми частки перестраховикiв в страхових резервах iнших, нiж резерви незароблених премiй, на звiтну дату обчислюються залежно вiд частки страхових ризикiв, якi були переданi перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються страховi резерви iншi, нiж резерви незароблених премiй.

4.5. Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

4.6. Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались.

4.7. Умовнi зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним."

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Компанiя здiйснює страхову та перестрахувальну дiяльнiсть за одержаними у встановленому порядку лiцензiями на здiйснення страхових операцiй, пов'язаних з пропонуванням та наданням захисту вiд наслiдкiв випадкових подiй. Дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг складає 21834 тис. грн. Основнi ринки збуту - це ринок фiнансових послуг України. Основнi клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Ринок страхових послуг є другим за рiвнем капiталiзацiї серед iнших небанкiвських фiнансових ринкiв. Конкуренцiя в галузi висока. Канали збуту й методи продажу - прямий продаж страхових послуг, продаж через власну агентську мережу, збут страхових послуг через страхових посередникiв. Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства.

На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" з метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них Товариством впроваджена Стратегiя управлiння ризиками, яка затверджена протоколом наглядової ради Товариства № 3/2014 вiд 27.06.2014 року, Наказ № 04/А-14 вiд 27.06.2014р.

Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.

При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю:

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв.

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют;

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв;

ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;

операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;

ризик дефолту дебiтора - ризик неспроможностi дебiтора виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;

ризик дефолту банка - ризик неспроможностi банка виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;

Україна є країною з перехiдною економiкою i в даний час не має достатньо розвиненою дiлової та законодавчої iнфраструктури, включаючи стабiльну банкiвську i судову системи, якi iснують в країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Сучасна українська економiка характеризується, зокрема, такими явищами, як низька конвертованiсть нацiональної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу i триваюча iнфляцiя. Стабiльний i успiшний розвиток української економiки i бiзнесу Компанiї в певнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та полiтичної систем.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалися.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основними засобами Товариства є машини та обладнання, меблi та офiсне устаткування, якi знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини щодо них вiдсутнi. Виробничих потужностей немає. Основнi засоби утримуються за власний рахунок. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi. Дiяльнiсть Товариства значною мiрою залежить вiд законодавчих або економiчних обмежень.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства - залучення додаткового капiталу за рахунок додаткових внескiв до статутного капiталу, власнi кошти Товариства.

Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - робочий капiтал для поточних потреб є достатнiм

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - перегляд iснуючої тарифної полiтики, зниження витрат на збут страхових послуг.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) - 53 855 000,00 грн.

Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - 1 836 000,00 грн.

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає дiяльнiсть в усiх секторах українського страхового ринку. Компанiя має лiцензiї на надання страхового захисту практично з усього спектру добровiльного та обов'язкового страхування.

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало дослiджень та розробок.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв.

Акцiонери.

Згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв.

Наглядова рада.

Голова та члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради - Венецький Дмитро Олександрович.

Члени Наглядової ради - Альпєрiна Тетяна Маркiвна, Волобуєва Юлiя Олександрiвна.

Правлiння.

Голова правлiння, заступник голови правлiння з правових питань, заступник голови правлiння з фiнансiв.

Голова правлiння - Iванов Олександр Сергiйович,

заступник голови правлiння з правових питань - Хомюк Галина Олександрiвна,

заступник голови правлiння з фiнансiв - Сташук Вiкторiя Вiкторiвна.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова Правлiння

Iванов Олександр Сергiйович

1981

Вища, юридична

23

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Заступник голови правлiння

22.06.2020, на 3 роки

Опис:

У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 228 000,00 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, - заступник голови правлiння. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером Товариства.

2

Член Правлiння

Хомюк Галина Олександрiвна

1977

Вища

25

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Начальник юридичного вiддiлу

22.06.2020, на 3 роки

Опис:

У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 202 264,95 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером Товариства.

3

Член Правлiння

Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

1975

Вища

28

ТОВ" Аудит-Стандарт", 32852960, Аудитор

22.06.2020, на 3 роки

Опис:

У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 191 225,10 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник керуючого, аудитор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не є акцiонером Товариства.

4

Голова Наглядової ради (акцiонер)

Венецький Дмитро Олександрович

1965

Вища

29

ПрАТ "СК "Київська Русь", 31171581, Ревiзор

12.04.2021, на 3 роки

Опис:

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв:фiзична особа-пiдприємець, ревiзор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства.

5

Член Наглядової ради (акцiонер)

Альпєрiна Тетяна Маркiвна

1971

Вища

0

Не працювала

12.04.2021, на 3 роки

Опис:

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 0 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: не працювала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства.

6

Член Наглядової ради (акцiонер)

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

1985

Вища

0

Не працювала

12.04.2021, на 3 роки

Опис:

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 0 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: не працювала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства.

7

Головний бухгалтер

Головенець Ольга Олександрiвна

1986

Вища, економiчна

19

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Бухгалтер

08.05.2018, безстроково

Опис:

У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 200 714,23 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх пяти: головний бухгалтер, заступник начальника управлiння аналiзу та облiку корпоративних проектiв департаменту супроводження корпоративних проектiв, бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не є акцiонером Товариства.

8

Внутрiшнiй аудитор

Марченко Тетяна Леонiдiвна

1967

Вища

31

ПрАТ "СК "Київська Русь", 31171581, Заступник головного бухгалтера

21.01.2021, безстроково

Опис:

У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 123 376,80 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рiк. Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не є акцiонером Товариства.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Iванов Олександр Сергiйович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Головенець Ольга Олександрiвна

0

0

0

0

Член Правлiння

Хомюк Галина Олександрiвна

0

0

0

0

Член Правлiння

Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

0

0

0

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Альпєрiна Тетяна Маркiвна

1 235 200

40

1 235 200

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

926 400

30

926 400

0

Голова Наглядової ради (акцiонер)

Венецький Дмитро Олександрович

926 400

30

926 400

0

Внутрiшнiй аудитор

Марченко Тетяна Леонiдiвна

0

0

0

0

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Згiдно з чинним законодавством.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає дiяльнiсть в усiх секторах українського страхового ринку. Компанiя має лiцензiї на надання страхового захисту практично з усього спектру добровiльного та обов'язкового страхування.

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь" засноване у 2000 роцi. Головним напрямком роботи компанiї є забезпечення страхового захисту пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi та приватних осiб. Основнi принципи, на яких грунтується дiяльнiсть компанiї - клiєнтоорiєнтованiсть, професiоналiзм, надiйнiсть i вiдповiдальнiсть. У звiтному перiодi суттєвих подiй розвитку Товариства не вiдбувалося.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Протягом звiтного перiоду Товариство застосовувало Кодекс корпоративного управлiння, що затверджений 08.04.2013 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24).

Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi Товариства за посиланням: http://www.krus.kiev.ua/about/document/

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, крiм застосування власного корпоративного кодексу.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Протягом звiтного року Товариство не вiдхилялося вiд положень Кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень щодо незастосування деяких положень цього Кодексу.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

12.04.2021

Кворум зборів

70

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лiчильної комiсiї Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.

4. Про розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

5. Про розгляд Звiту Виконавчого органу (Правлiння) Товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

7. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк, звiту Виконавчого органу Товариства за 2020 рiк.

8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2020 рiк.

9. Про надання попередньої згоди на вчинення усiх значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.

10. Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного вирiшили:

Обрати Лiчильну комiсiю Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi:

Голова лiчильної комiсiї - Головенець Ольга Олександрiвна;

Член лiчильної комiсiї - Iванова Юлiя Вiкторiвна.

З 2-го питання порядку денного вирiшили:

Обрати Головою Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв - Венецького Дмитра Олександровича.

Обрати секретарем Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв - Волобуєву Юлiю Олександрiвну

З 3-го питання порядку денного вирiшили:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк.

З 4-го питання порядку денного вирiшили:

1.Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк (додаються до протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв).

З 5-го питання порядку денного вирiшили:

1. Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2020 рiк.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2020 рiк.(додаються до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв).

З 6-го питання порядку денного вирiшили:

1. Затвердити висновок зовнiшнього аудиту Товариства за 2020 рiк, проведеного ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" (Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 0135).

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнiшнього аудиту за 2020 рiк.(додаються до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв).

З 7-го питання порядку денного вирiшили:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рiк задовiльною.

2. Визнати роботу Правлiння Товариства за 2020 рiк задовiльною.

З 8-го питання порядку денного вирiшили:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рiк в сумi 1 757 785,00 грн. (один мiльон сiмсот п'ятдесят сiм тисяч сiмсот вiсiмдесят п'ять).

2. Вiдрахувати суму в розмiрi 5% (П'ять вiдсоткiв), що складає 87 889,00 грн.(вiсiмдесят сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят дев'ять) гривень, до Резервного капiталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2020 рiк в розмiрi 1 669 896,00 грн.(один мiльйон шiстсот шiстдесят дев'ять тисяч вiсiмсот дев'яносто шiсть) залишити нерозподiленим.

З 9-го питання порядку денного вирiшили:

1. Надати попередньо згоду на вчинення усiх значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом перiоду з 12.04.2021 року по 11.04.2022 року, вартiсть (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської дiяльностi, дiяльностi пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними, за умовами яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину:

- буде становити вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- буде становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

2. Гранична сукупна вартiсть кожного правочину (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом згаданих правочинiв (договорiв)) встановлюється на рiвнi 50-ти кратної вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

3. Надати повноваження Головi правлiння на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв, додаткових угод та iнших супутнiх документiв.

З 10-го питання порядку денного вирiшили:

Достроково припинити повноваження дiючих членiв Наглядової ради Товариства в наступному складi:

Голови Наглядової ради Товариства - Венецького Дмитра Олександровича

Члена Наглядової ради Товариства - Волобуєвої Юлiї Олександрiвни

Члена Наглядової ради Товариства Альпєрiної Тетяни Маркiвни.

З 11-го питання порядку денного вирiшили:

Венецький Дмитро Олександрович, Волобуєва Юлiя Олександрiвна, Альпєрiна Тетяна Маркiвна.

З 12-го питання порядку денного вирiшили:

1.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмiр їх винагороди, передбачений умовами договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правлiння Товариства - Iванова О.С., особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування по кожному з питань порядку денного:

За - 2 161 600 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Проти - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.

Утримались - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведенi 12.04.2021 р.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Венецький Дмитро Олександрович

 

X

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.

Альпєрiна Тетяна Маркiвна

 

X

Виконує обов'язки члена Наглядової ради дотримуючись вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

 

X

Виконує обов'язки члена Наглядової ради дотримуючись вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У випадку рiвного подiлу голосiв вирiшальний голос має Голова Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У звiтному перiодi засiдання Наглядової ради проводились 8 разiв. Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймалися рiшення про скликання та проведення рiчних загальних зборiв 12.04.2021 р.; звiльнення та призначення внутрiшнього аудитора; затвердження регулярної рiчної iнформацiї емiтента за 2020 рiк; обрання голови Наглядової ради; затвердження показникiв фiнансової звiтностi за перше пiврiччя 2021 року та надання рекомендацiй щодо стратегiї подальшої дiяльностi товариства; затвердження звiту внутрiшнього аудитора щодо дотримання законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдженню зброї масового знищення в ПрАТ "СК "Київська Русь" за перiод з 01.07.2020р. по 30.06.2021р.

Iнформацiя про визначення, як дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства не надається, тому що ця iнформацiя вiдноситься до iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради i приватнi акцiонернi товариства можуть таку iнформацiю не розкривати.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та оцiнки її роботи не надається, тому що ця iнформацiя для приватних акцiонерних товариств не обов'язкова для розкриття.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

у вiдповiдностi до законодавства

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова правлiння Iванов Олександр Сергiйович

Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, на пiдставi та в межах Статуту Товариства та:

здiйснює оперативне управлiння справами Товариства, у вiдповiдностi з Статутом, внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;

встановлює обсяг повноважень та розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;

виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї про обрання членiв Правлiння;

скликає засiдання Правлiння, затверджує їх порядок денний; приймає рiшення про участь у засiданнях Правлiння третiх осiб;

органiзовує дiловодство, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

затверджує штатний розпис, видає уснi та письмовi накази, розпорядження, дає вказiвки, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

видає накази про вiдрядження працiвникiв, у тому числi за кордон;

вiдкриває i закриває банкiвськi та iншi рахунки, виступає їх розпорядником;

укладає договори (правочини) вiд iменi Товариства, вчиняє iншi юридичнi дiї;

видає довiреностi, на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Голови правлiння, визначену чинним законодавством та цим Статутом;

представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та управлiння, в судах будь-якої iнстанцiї та будь-якої юрисдикцiї, державних органах i громадських органiзацiях в межах своєї компетенцiї, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами;

несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань;

вирiшує iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї Статутом та чинним законодавством;

виконує iншi функцiї, покладенi на нього Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства.

Заступник Голови правлiння з правових питань Хомюк Галина Олександрiвна(член правлiння)

Член правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностей, на пiдставi та в межах Статуту.

До повноважень Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, зокрема:

Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Правлiння.

Iнiцiювати скликання та пiдготовка матерiалiв з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

Подання рекомендацiй Наглядовiй радi Товариства щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка планiв Товариства i надання звiтiв про їх виконання, пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства та покриття збиткiв Товариства, iнших пропозицiй з питань дiяльностi Товариства.

Пiдготовка проектiв рiчних бюджетiв Товариства та надання звiтiв про їх виконання Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв.

Затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення i лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про структурнi пiдроздiли та служби Товариства.

Затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв, пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено цим Статутом до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Вирiшення питань про передачу майна та коштiв вiдокремленим пiдроздiлам Товариства.

Прийняття рiшення про надання порук i гарантiй, одержання та надання кредитiв i позик Товариством.

Визначення страхових тарифiв та загальних правил добровiльних видiв страхування;

Прийняття рiшень про матерiальне заохочення працiвникiв Товариства;

Визначення принципiв та порядку ведення дiловодства та бухгалтерського облiку у Товариствi;

Прийняття рiшення про купiвлю або продаж Товариством майна, належного Товариству, укладення договорiв оренди нерухомостi;

Визначення принципiв полiтики капiталовкладення та їх передача Наглядовiй радi на затвердження.

Затвердження процедур видачi, реєстрацiї та вiдкликання довiреностей;

Затвердження дiяльностi полiтики по зв'язках з громадськiстю та реклами Товариства.

Заступник Голови з фiнансiв Сташук Вiкторiя Вiкторiвна(член правлiння)

Член правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностей, на пiдставi та в межах Статуту.

До повноважень Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, зокрема:

Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Правлiння.

Iнiцiювати скликання та пiдготовка матерiалiв з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

Подання рекомендацiй Наглядовiй радi Товариства щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка планiв Товариства i надання звiтiв про їх виконання, пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства та покриття збиткiв Товариства, iнших пропозицiй з питань дiяльностi Товариства.

Пiдготовка проектiв рiчних бюджетiв Товариства та надання звiтiв про їх виконання Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв.

Затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення i лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про структурнi пiдроздiли та служби Товариства.

Затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв, пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено цим Статутом до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Вирiшення питань про передачу майна та коштiв вiдокремленим пiдроздiлам Товариства.

Прийняття рiшення про надання порук i гарантiй, одержання та надання кредитiв i позик Товариством.

Визначення страхових тарифiв та загальних правил добровiльних видiв страхування;

Прийняття рiшень про матерiальне заохочення працiвникiв Товариства;

Визначення принципiв та порядку ведення дiловодства та бухгалтерського облiку у Товариствi;

Прийняття рiшення про купiвлю або продаж Товариством майна, належного Товариству, укладення договорiв оренди нерухомостi;

Визначення принципiв полiтики капiталовкладення та їх передача Наглядовiй радi на затвердження.

Затвердження процедур видачi, реєстрацiї та вiдкликання довiреностей;

Затвердження дiяльностi полiтики по зв'язках з громадськiстю та реклами Товариства.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Правлiння страхової компанiї є виконавчим органом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю компанiї, несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть її роботи згiдно з принципами, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради вiдповiдно до вимог законодавства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про проведену роботу i загальний стан ПрАТ "СК "Київська Русь".

Засiдання Правлiння вважаються правомочними приймати рiшення, якщо на них присутнi не менш нiж 2/3 членiв Правлiння. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв Правлiння.

У звiтному перiодi вiдбулося три засiданнi Правлiння, на яких приймалися рiшення про внесення змiн до видiв економiчної дiяльностi КВЕД; внесення до єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiї про кiнцевих бенефiцiарiв та структуру власностi ПрАТ "СК "Київська Русь"; затвердження промiжного Звiту керiвництва пiдготовленого, у вiдповiдностi до вимог ст. 128 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та для подачi до НКЦПФР у складi промiжної фiнансової звiтностi.

 

Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства не надається, тому що ця iнформацiя вiдноситься до iнформацiї про дiяльнiсть виконавчого органу i не обов'язкова для розкриття приватними акцiонерними товариствами.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. Приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розкривати iнформацiю про дiяльнiсть виконавчого органу, у тому числi щодо оцiнки роботои виконавчого органу.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. ПрАТ "СК "Київська Русь" своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються її дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

ПрАТ "СК "Київська Русь" придiляє увагу управлiнню ризиками (ризик - менеджменту), що включає виявлення ризикiв, проведення оцiнки їх величини. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про страхову компанiю є важливою умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об'єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану компанiї.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про службу внутрiшнього аудиту та Положення про систему внутрiшнього аудиту.

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) вiдсутня.

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Альпєрiна Тетяна Маркiвна (Україна)

 

40

2

Венецький Дмитро Олександрович (Громадянин України)

 

30

3

Волобуєва Юлiя Олександрiвна (Громадянин України)

 

30

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

3 088 000

0

Вiдсутня.

 

Опис

Обмеження вiдсутнi.

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння цього товариства. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кандидати на посади незалежних членiв до Наглядової ради повиннi вiдповiдати вимогам чинного законодавства. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради cкладає 3 особи; Строк повноважень членiв Наглядової ради - 3 роки. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради, та обрання нових членiв.

Пiд час обрання членiв наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй

Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Акцiонери та член наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих товариству таким членом наглядової ради.

Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Статуту загальними зборами акцiонерного товариства, товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради акцiонерного товариства.

У разi якщо членом наглядової ради акцiонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом Правлiння, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правлiння вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;

2. в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;

3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

4. в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5. у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства", вiн повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення товариству.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.

Пiсля закiнчення строку повноважень члена Наглядової ради, член Наглядової ради продовжує виконувати свої обов'язки до чергових або позачергових Загальних зборiв, на яких розглядатиметься дане питання.

 

Правлiння складається з Голови Правлiння та членiв Правлiння, якi обираються Наглядовою радою товариства строком на 3 роки. Кiлькiсний склад Правлiння складає 3 особи. Головою та членами Правлiння Товариства можуть бути особи, якi знаходяться з Товариством в трудових вiдносинах.

Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради.

Кожного з членiв Правлiння може бути переобрано на новий термiн. Пiсля закiнчення строку повноважень Голови Правлiння та/або члена Правлiння, вони продовжують виконувати свої обов'язки до проведення засiдання Наглядової ради, на якому розглядатиметься питання обрання нового Голови Правлiння та/або члена Правлiння.

Голова та/або члени Правлiння можуть бути тимчасово вiдстороненi вiд виконання обов'язкiв за рiшенням Наглядової ради при наявностi вагомих пiдстав. У випадку припинення обставин, що стали пiдставою для вiдсторонення Голови та/або членiв Правлiння - Голова та/або члени Правлiння можуть бути за рiшенням Наглядової ради повернутi до виконання своїх обов'язкiв. Повернення до виконання обов'язкiв Голови та/або членiв Правлiння неможливо у випадку, якщо протягом перiоду вiдсторонення Голова та/або члени Правлiння будуть вiдкликанi Наглядовою радою чи закiнчиться строк їх повноважень.

Члени Правлiння обираються та вiдкликаються Наглядовою радою, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, що беруть участь у засiданнi. У разi вiдкликання Наглядовою радою Голови правлiння Наглядова рада зобов'язана одночасно прийняти рiшення про призначення нового Голови правлiння або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.

 

Внутрiшнiй аудитор призначається та звiльняється за рiшенням Наглядової ради Товариства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - член Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядової радi. Члени Наглядової ради мають право iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради, вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засiдань Наглядової ради, добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш нiж за два тижнi, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.

У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.

 

Голова правлiння та члени Правлiння дiють вiд iменi Товариства без довiреностей, на пiдставi та в межах Статуту.

До повноважень Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, зокрема:

1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Правлiння.

2. Iнiцiювати скликання та пiдготовка матерiалiв з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

3. Подання рекомендацiй Наглядовiй радi Товариства щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка планiв Товариства i надання звiтiв про їх виконання, пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства та покриття збиткiв Товариства, iнших пропозицiй з питань дiяльностi Товариства.

4. Пiдготовка проектiв рiчних бюджетiв Товариства та надання звiтiв про їх виконання Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв.

5. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення i лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про структурнi пiдроздiли та служби Товариства.

6. Затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв, пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено Статутом до компетенцiї iнших органiв Товариства.

7. Вирiшення питань про передачу майна та коштiв вiдокремленим пiдроздiлам Товариства.

8. Прийняття рiшення про надання порук i гарантiй, одержання та надання кредитiв i позик Товариством.

9. Визначення страхових тарифiв та загальних правил добровiльних видiв страхування;

10. Прийняття рiшень про матерiальне заохочення працiвникiв Товариства;

11. Визначення принципiв та порядку ведення дiловодства та бухгалтерського облiку у Товариствi;

12. Прийняття рiшення про купiвлю або продаж Товариством майна, належного Товариству, укладення договорiв оренди нерухомостi ;

13. Визначення принципiв полiтики капiталовкладення та їх передача Наглядовiй радi на затвердження.

14. Затвердження процедур видачi, реєстрацiї та вiдкликання довiреностей;

15. Затвердження дiяльностi полiтики по зв'язках з громадськiстю та реклами Товариства;

16. У разi, якщо член Правлiння вiдмовляється виконувати обов'язки у Правлiннi Товариства або у випадку розiрвання трудових вiдносин з Товариством за власним бажанням члена Правлiння, повноваження члена Правлiння закiнчуються через два тижнi з дня подання ним Голови Наглядової ради письмової заяви на звiльнення з посади у Правлiннi Товариства.

Голова Правлiння має право делегувати свої повноваження або обов'язки, або частину повноважень або обов'язкiв Членам Правлiння. На час тимчасової неможливостi виконувати функцiї Голови правлiння, Голова Правлiння може призначити тимчасово виконуючим своїх обов'язкiв одного з членiв Правлiння. У випадку, якщо Голова Правлiння не призначив тимчасово виконуючого своїх обов'язкiв, Голова Наглядової ради має право призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння одного з членiв Правлiння. Особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння, пiд час укладання договорiв(контрактiв, угод), пiдписання довiреностей та iнших документiв дiє у межах повноважень Голови Правлiння, визначених даним Статутом.

Голова Правлiння має право делегувати свої повноваження, а також доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам, керiвникам структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв, iншим особам шляхом видачi наказiв, розпоряджень чи довiреностей в межах, передбачених Законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння.

 

Внутрiшнiй аудитор забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. ПрАТ "СК "Київська Русь" своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються її дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Інформація щодо висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 звіту про корпоративне управління, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 звіту про корпоративне управління відсутня.

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

Звіт про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь»

за 2021 рік.

 

1.Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія«Київська Русь» (скорочено – ПрАТ«СК «Київська Русь» ) створено у форміакціонерноготовариствазгідно з Законом України«Про акціонерні товариства» № 514 від 17.09.2008 року.Компанія здійснює страхову діяльність за одержаними у встановленому порядку ліцензіями на здійснення страхових операцій, пов’язанихз пропонуванням та наданням захисту від наслідків випадкових подій.

 

ПрАТ «СК «Київська Русь» зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, 09.11.2000р., свідоцтво Серія А00 №022957, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 1 074 105 0004 001130. На підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №1224 від 24.06.2004р. отримало свідоцтво СТ №239 від 01.02.2010р., реєстраційний №11100926, код фінансової установи - 11. Має поточні рахунки в АТ «Укрбудінвестбанк», ПАТ «АБ Укргазбанк», ПАТ «Банк «Восток», АБ «Південний», АТ «Комінбанк», АТ «АКБ Конкорд», АТ «Державний ощадний банк України».Юридична адреса: Україна, 03035, м. Київ, Солом’янська пл.2, офіс 703.

 

2. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія«Київська Русь» дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, підвищення ефективності діяльності Наглядової Ради, Правління, збільшення активів компанії, підтримку її фінансової стабільності та прибутковості.

 

Корпоративне управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації про страхову компанію, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю страхової компанії з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів страхової компанії. Для більш детальної інформації акціонерів, страхова компанія проводить аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА).

 

3. Вищим органом Товариства є Загальні Збори. Наглядова Рада і Правління здійснюють, з різним ступенем деталізації, управління поточною діяльністю компанії.

 

Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю страхової компанії відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, що розроблені та затверджені відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ «СК «Київська Русь».

 

ПрАТ «СК «Київська Русь» забезпечує та гарантує захист прав та законних інтересів акціонерів, гарантує підтвердження права власності на акції при здійсненні компанією професійної діяльності на ринку цінних паперів.

 

Функцію незалежного реєстратора (зберігача) цінних паперів виконує депозитарна установа ТОВ «Перша депозитарна установа», код за ЄДРПОУ: 40164260, Ліцензія: № 451 від 19.04.2016р. строк дії необмежений. Місцезнаходження: 04086,м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 50-Б, тел.044 374 51 34.

 

Зміни в складі власників ПрАТ «СК «Київська Русь» в 2021році не відбувались.

ІНФОРМАЦІЯ

про власників істотної участі фінансової установи

станом на 31.12.2021р.

 

Найменування юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи, яка є засновником чи учасником страховика

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, яка є засновником, учасником, акціонером страховика

Частка в статутному фонді, грн., у т.ч.

Частка в статутному фонді, %

Заборгованість засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, грн.

Заборгованість засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, %

Громадянка України

Альпєріна Тетяна Марківна

Україна, 65114, Одеська область м. Одеса вул. Небесної сотні буд.41, кв.2

 

19936128,00

40%

-

-

Громадянин України

Венецький Дмитро Олександрович

 

Україна, 65031 м. Одеса,

Вул.СергеяЯдова, буд. 16 б, кв.106

14952096,00

30%

-

-

Громадянка України

Волобуєва Юлія Олександрівна

 

Україна, 65016, Одеська область м. Одеса, вул..Літературна буд.1А, кв. 228;

 

14952096,00

30%

-

-

49 840 320,00 100%

 

4. Наглядова рада є органом управліннястраховоїкомпанії, яка утворюється та відкликаєтьсяЗагальнимизборамиакціонерівкомпанії.

Голова та члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту ПрАТ «СК «Київська Русь».

 

Зміни в складі Наглядової ради ПрАТ «СК «Київська Русь» в 2021році не відбувались.

 

Інформація про склад Наглядової ради фінансової установи

станом на 31.12.2021р.

Голова Наглядової ради

ВенецькийДмитроОлександрович

Члени Наглядової ради

АльпєрінаТетяна Марківна

Волобуєва Юлія Олександрівна

 

 

5. Правління страхової компанії є виконавчим органом, здійснює управління поточною діяльністю компанії, несе відповідальність за ефективність її роботи згідно з принципами, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради відповідно до вимог законодавства. За підсумками календарного року Правління звітує перед черговими Загальними зборами акціонерів про проведену роботу і загальний стан ПрАТ «СК «Київська Русь».

 

ІНФОРМАЦІЯ

про склад виконавчого органу фінансової установи

станом на 31.12.2021р.

з/п

Прізвище, імя, по батькові

Працює в головному офісі чи у відокремленому підрозділі

Дата призначення/Підтвердження повноважень

Посада

Освіта

Стаж робо ти

років

 

Відомості щодо перебування під слідством або наявності судимості

Телефон

1.

Іванов Олександр Сергійович

Головному офісі

22.06.

2020

 

Голова правління

вища

22

Не перебував,

не має

248-81-76

2.

Хомюк Галина Олександрівна

Головному офісі

22.06.

2020

 

Заступник Голови правління з правових питань

вища

24

Не перебувала,

не має

248-81-76

3.

Сташук Вікторія Вікторівна

Головному офісі

22.06.

2020

 

Заступник Голови правління з фінансів

вища

27

Не перебувала,

не має

495-54-22

 

 

Зміни в складі виконавчого органу ПрАТ «СК «Київська Русь»у2021 році не відбувались.

 

6. Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ «СК «Київська Русь» внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди фінансовій установі та споживачам фінансових послуг не зафіксовано.

 

7.Органами державної влади (Національним банком України) до ПрАТ «СК «Київська Русь»у 2021 році не застосовувались штрафні санкції. Порушення членів Наглядової ради та виконавчого органу не зафіксовано.

 

8.Винагороду у 2021році Голова та члени Наглядової ради не отримували.

 

Розмір винагороди виконавчого органу за 2021 рік у вигляді нарахованої заробітної плати складає:

Голова правління

228 000,00 грн.

Головний бухгалтер

200 714,23 грн.

Заступник голови правління з правових питань

202 264,95 грн.

Заступник голови правління з фінансів

191 225,10 грн.

 

 

9. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом звітного 2021 року є нестабільна політична та економічна ситуація в Україні, а також запровадження карантинних та обмежувальних заходів в зв’язку з оголошенням глобальної пандеміїCOVID-19.

У період після звітної дати Російська Федерація здійснила військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 р. та указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 введений воєнний стан в Україні. Враховуючи те, що перебіг війни може суттєво вплинути на операційне середовище країни, а остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, Товариство ухвалило рішення надалі спостерігати за ситуацією та, за необхідності, готове внести коригування до фінансової звітності щойно зможе оцінити вплив.

 

10.ПрАТ «СК «Київська Русь» приділяє увагу управлінню ризиками (ризик – менеджменту), що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх величини. Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про страхову компанію є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами(клієнтами) об’єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

Військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Російської Федерації, для фінансової звітності , складеної на 31.12.2021 року є подією, яка не свідчить про існування, для Товариства, подій чи умов на дату балансу.

Управлінським персоналом, згідно Стратегії управління ризиками, було проведено оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту та встановлено, що вся заборгованість на звітну дату є поточною та погашена в 1 кварталі 2022 року.

 

11.Система внутрішнього контролю компанії забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, забезпечує незалежність внутрішнього та зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства. ПрАТ «СК «Київська Русь»своєчасно розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, що знаходить своє відображення в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку .

 

Примітки до фінансової звітності

ПрАТ«СК «Київська Русь» за 2021 рік

 

 1. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку повідомляємо про склад грошових коштів на кінець звітного періоду:

Поточні рахунки в національній валюті –  22 618 тис. грн.

Депозитні рахунки в національній валюті – 78 000тис. грн.

 

 1. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал» надаємо інформацію про випуск цінних паперів ПрАТ «СК «Київська Русь»:

 

Вид ЦП

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Код цінних паперів

Номінальна вартість

Кількість випущених акцій

Акції прості, іменні

Дата реєстрації випуску: 29.04 2020р. Реєстраційний № 16/1/2020 Орган реєстрації: Національна комісія з цінних паперів фондового ринку;

UA4000145148

16,14 грн.

3 088 000 шт.

 

Всі акції розміщені та сплачені, знаходяться в обігу.

 

 1. У фінансовій звітності за 2021 рік коригування не проводились.

 

 1. Основні засоби в балансі відображені за переоціненою вартістю. Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

Срок корисного використання :

Житлові приміщення - 20 років

Меблі – 5 років

Транспортні засоби – 5 років

Офісне устаткування - 4 роки

Інші необоротні активи – 1 роки

 

 1. Нематерільні активи в балансі відображені за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

 

 1. До статті дебіторська заборгованість включено:

 

 • Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю– 707 тис. грн.;

 • Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 68 тис. грн.;

 • Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів – 639 тис. грн.;

Всього: 1 414тис. грн.

 

7) До статті балансу «Поточні зобов’язання» включено наступні зобов’язання:

 

 • Розрахунки з бюджетом – 17 903 тис. грн.

 • Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 21 тис. грн.

 • Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю – 16 428 тис. грн.

Всього: 34 352 тис. грн.

 

8) Повідомляємо про склад доходів, відображених у статті «Чисті зароблені страхові премії» Звіту про фінансові результати:

 • Дохід від реалізації страхових послуг – 24 953 тис. грн.

 

Склад доходів, відображених у статті «Інші фінансові доходи»Звіту про фінансові результати:

 • Дохід відрозміщення коштів на депозитних рахунках – 5 478 тис. грн.

 

9) Повідомляємо про склад витрат, відображених у Звіті про фінансові результати:

 • Адміністративні витрати – 3 573 тис. грн.

 • Витрати на збут – 2 865 тис. грн.

 • Інші витрати операційної діяльності – 1 тис. грн.

 • Інші витрати звичайної діяльності – 35 тис. грн.

 • Страхові виплати – 473 тис. грн.

 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається під час звичайної діяльності.

Оскільки вторгнення в Україну відбулося 24 лютого 2022 року для фінансової звітності, складеної на 31.12.2021 року це подія, яка не свідчить про існування, для Товариства, подій чи умов на дату балансу. Управлінським персоналом, згідно Стратегії управління ризиками, було проведено оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту та встановлено, що вся заборгованість на звітну дату є поточною та погашена в 1 кварталі 2022 року.

Фінансова звітність не містить коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

 

12. Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті ПрАТ «СК «Київська Русь» розмір, не зафіксовано.

 

13. В зв’язку з відсутністю фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті ПрАТ «СК «Київська Русь» розмір, оцінка активів не проводилась.

 

14. Операції з пов’язаними особами у 2021 році не відбувались.

 

15. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнароднихстандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансовоїзвiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", а також згiдноВимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженими Розпорядженням НКЦПФР 22.07.2021  № 555.

 

16-17. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «СК «Київська Русь»здійснюється шляхом залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) і через механізми внутрішнього контролю.

Страхова компанія проводить щорічний аудит фінансової звітності за участю зовнішнього аудитора –Приватної аудиторської фірми «Міжрегіональна аудиторська служба» код ЄДРПОУ 21263695,Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0454, видане РішеннямАудиторської палати України №98 від 26.01.2001 року та відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VІІІ, включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в Розділ суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Випадків виникнення конфлікту інтересів та суміщення виконання функцій зовнішнього та внутрішнього аудитора протягом 2021 року не зафіксовано.

Протягом попередніх років аудиторська перевірка ПрАТ «СК «Київська Русь» проводилась з наступними аудиторами:

 • Аудиторська фірма «Респект» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 20971605);

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» (ЄДРПОУ 32852960).

Фактів стягнення, застосованих до аудитора, що проводили аудиторську перевірку фінансової звітності на останню звітну дату Аудиторською палатою України протягом 2021 року, та фактів подання недостовірної звітності ПрАТ «СК «Київська Русь», що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь» не має.

 

18. Керуючись вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з метою захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, ПрАТ «СК «Київська Русь» приділяє увагу розробці системи досудового розв’язання спорів та дотримання справедливих підходів до розв’язання проблеми захисту прав споживачів страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

В Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Київська Русь» особою, уповноваженою розглядати скарги та спори клієнтів, призначено Голову правління Іванова Олександра Сергійовича. Скарг та позовів до суду протягом 2021 року стосовно надання фінансових послуг ПрАТ«СК «Київська Русь» не зафіксовано.

 

19.Таким чином, основними напрямами корпоративного управління ПрАТ «СК«Київська Русь» є:

- встановлення стратегічних цілей діяльності страхової компанії та контроль за їх досягненням, включаючи управління страховими ризиками та внутрішнього контролю;

- розподіл повноважень між органами управління;

- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, страховиками, іншими клієнтами та контрагентами;

- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про страхову компанію.

Принципи корпоративного управління ПрАТ «СК «Київська Русь», що затверджуються Загальними зборами акціонерів, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням міжнародною та національною практикою стандартів корпоративної поведінки, урахуванням специфіки роботи страхової компанії, керуючись інтересами акціонерів, працівників, страхувальників, контрагентів та інших осіб, зацікавлених у діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь».

 

Голова Правління Іванов О.С.

 

Головний бухгалтер Головенець О.О.

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Альпєрiна Тетяна Маркiвна

1 235 200

40

1 235 200

0

Венецький Дмитро Олександрович

926 400

30

926 400

0

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

926 400

30

926 400

0

Усього

3 088 000

100

3 088 000

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiї простi iменнi

3 088 000

16,14

Кожною простою iменною акцiєю Товариства її власнику - Акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав на:

участь в управлiннi Товариством;

участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);

одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Товариство забезпечує акцiонерам доступ до документiв та iнформацiї в обсягах i в порядку, встановлених чинним законодавством України. Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України, у випадках i в порядку, встановлених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

голосувати на загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв;

в переважному порядку на договiрних засадах одержувати послуги, що надаються Товариством;

вийти в установленому порядку з Товариства шляхом вiдчуження належних їм повнiстю сплачених акцiй;

отримати частину вартостi майна Товариства у натуральнiй чи у грошовiй формi у випадку лiквiдацiї / реорганiзацiї / Товариства пропорцiйно вартостi належних їм акцiй;

висувати кандидатури посадових осiб Товариства.

здiйснення продажу або iнше вiдчуження всiх або будь-якої частини належних їм акцiй в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством України та цим Статутом.

Одна проста iменна(голосуюча) акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонер Товариства зобов'язаний:

дотримуватись Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства i виконувати рiшення його органiв;

виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством згiдно Статуту, а також зобов'язання, що покладенi на акцiонера рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариством та/або внутрiшнiми документами Товариства;

своєчасно оплачувати акцiї, що йому належать у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом та

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;

не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

всiма засобами сприяти ефективнiй дiяльностi Товариства;

не вчиняти дiй, якi можуть спричинити матерiальну та/або моральну шкоду Товариству;

нести iншi обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

При лiквiдацiї або реорганiзацiї акцiонера - юридичної особи його акцiї, вiдповiдно до умов лiквiдацiї або реорганiзацiї цього акцiонера, переходять на законнiй пiдставi до його правонаступника.

У випадку смертi акцiонера - фiзичної особи, його акцiї на законнiй пiдставi переходять до його спадкоємцiв, або до особи, що визначена вiдповiдним розпорядженням.

Товариство не несе вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями акцiонерiв. Акцiонери вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства тiльки в межах належних їм акцiй.

Товариство несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями тiльки в межах вартостi свого майна, на яке за законом може бути накладено стягнення.

вiдсутнi

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2020

16/1/2020

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв фондового ринку

UA4000145148

Акція проста бездокументарна іменна

Електронні іменні

16,14

3 088 000

49 840 320

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було.

Загальними зборами акцiонерiв 25.03.2020 р. прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на 17 883 120,00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят три тисячi сто двадцять гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 31 957 200,00 грн. (Тридцяти одного мiльйона дев'ятсот п'ятдесяти семи тисяч двохсот гривень 00 копiйок) до 49 840 320,00 грн. (Сорока дев'яти мiльйонiв вiсiмсот сорока тисяч трьохсот двадцяти гривень 00 копiйок), шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї) у кiлькостi 1 108 000 (один мiльйон сто вiсiм тисяч) штук номiнальною вартiстю 16,14 грн. (Шiстнадцять гривень 14 копiйок) кожна.

Мета емiсiї - забезпечення нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу Товариства.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №126/1/01, дата реєстрацiї 16.03.2001 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 296/1/03, дата реєстрацiї 27.06.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 463/1/03, дата реєстрацiї 30.09.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 344/1/04, дата реєстрацiї 26.06.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 653/1/04, дата реєстрацiї 02.11.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 417/1/05, дата реєстрацiї 16.09.2005 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 83/1/06, дата реєстрацiї 24.02.2006 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 350/1/06, дата реєстрацiї 31.07.2006 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 295/1/07, дата реєстрацiї 03.07.2007 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 133/1/2012, дата реєстрацiї 19.07.2012 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 29/1/2018, дата реєстрацiї 30.05.2018, видане НКЦПФР 20.08.2018р. втратило чиннiсть.

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

29.04.2020

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000145148

-

Статутом Товариства передбачено переважне право щодо вiдчуження акцiй третiй особi.

-

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

29.04.2020

16/1/2020

UA4000145148

3 088 000

49 840 320

3 088 000

0

0

Опис:

Обмежень немає.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

36

21

0

0

36

21

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

5

2

0

0

5

2

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

31

19

0

0

31

19

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

36

21

0

0

36

21

Опис

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

Строки користування основними засобами (за основними групами):

машини та обладнання - 5 рокiв,

iншi основнi засоби - 1 рiк.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 128 тис. грн., ступiнь їх зносу - 83,59%, ступiнь їх використання - 100%, сума нарахованого зносу - 107 тис. грн., Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не було.

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

17 903

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

22 658

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

40 561

X

X

Опис

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 6209 тис. грн., у тому числi:

довгостроковi забезпечення (довгостроковi забезпечення витрат персоналу) - 69 тис. грн.;

страховi резерви - 6140 тис. грн., у т.ч. резерв збиткiв або резерв належних виплат - 2233 тис. грн., резерв незароблених премiй - 3907 тис. грн.

Поточнi зобов'язання i забезпечення - 34352 тис.грн., включають в себе:

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

товари, роботи, послуги - 21 тис. грн.;

розрахунками з бюджетом - 17903 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток - 17903 тис. грн.;

за страховою дiяльнiстю - 16428 тис. грн.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

-

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Працює без лiцензiї. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перша депозитарна установа"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

40164260

Місцезнаходження

04086, Україна, м. Київ, вул. Петропавлiвська, 50-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

451

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.04.2016

Міжміський код та телефон

(044) 374-51-34

Факс

(044) 374-51-34

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи

Опис

Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

20971605

Місцезнаходження

65082, Україна, Одеська обл., м. Одеса, провулок Маяковського, будинок 1, офiс 535

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(097) 493-81-10

Факс

(048) 726-97-59

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, м. Київ, вул. Арнтоновича, 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi

Опис

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" працює без лiцензiї, внесена до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (реєстрацiйний номер:№ DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi послуг на фондовому ринку.

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12.04.2021

Загальнi збори акцiонерiв

5 276 650

105 533

5 000

страхування, перестрахування, щодо господарської дiяльностi, дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними.

12.04.2021

http://www.krus.kiev.ua/news/127

Опис:

Загальними Зборами ПрАТ "СК "Київська Русь" 12.04.2021 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення усiх значних правочинiв (договорiв), якi будуть вчинятися (укладатися) товариством протягом перiоду з 12.04.2021 року по 11.04.2022 року, вартiсть(ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської дiяльностi, дiяльностi пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними, за умовами яких ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину: - буде становити вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - буде становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Гранична сукупна вартiсть кожного правочину(ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинiв (договорiв)) встановлюється на рiвнi 50-ти кратної вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi(тобто 5 276 650 тис.грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 105 533(тис. грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 5000%. Наданi повноваження Головi правлiння на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв, додаткових угод та iнших супутнiх документiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 06.04.2021 р. склала 3 088 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2 161 600 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 2 161 600 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0 штук.

 

Інформація про вчинення значних правочинів

з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12.04.2021

Загальнi збори акцiонерiв

13 562 173,01

105 533

12,8511

майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язанi з зобов'язаннями по вiдшкодуванню третiм особам шкоди, заподiяної майну третiх осiб (майновий збиток), пiд час здiйснення пiдприємницької дiяльностi, а саме: при виконаннi своїх обов'язкiв за Договором №581С/2020 вiд 21.09.2020 та Договором №112С/2020 вiд 24.09.2020.

01.10.2021

12.04.2021

http://www.krus.kiev.ua/news/127

Опис:

Значний правочин було здiйснено на пiдставi прийнятого 12.04.2021 р. загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

КОДИ

Дата

01.01.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

Територія

м.Київ

за КАТОТТГ

UA80000000000980793

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників: 13

Адреса, телефон: 03035 м. Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703, (044) 248 81 76

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2021 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

151

151

первісна вартість

1001

332

332

накопичена амортизація

1002

( 181 )

( 181 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

36

21

первісна вартість

1011

128

128

знос

1012

( 92 )

( 107 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

187

172

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

4 547

707

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

88

68

з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

553

639

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4 637

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

65 852

100 618

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

65 852

100 618

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

29 669

2 129

у тому числі в:

 

 

 

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

29 669

2 129

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

105 346

104 161

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

105 533

104 333

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

49 840

49 840

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

7 222

7 222

Емісійний дохід

1411

7 222

7 222

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

1 039

1 126

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1 370

5 584

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

59 471

63 772

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

59

69

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

59

69

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

32 860

6 140

у тому числі:

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

1 553

2 233

резерв незароблених премій

1533

31 307

3 907

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

32 919

6 209

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

1

21

розрахунками з бюджетом

1620

3 805

17 903

у тому числі з податку на прибуток

1621

3 805

17 903

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

одержаними авансами

1635

0

0

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

9 337

16 428

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

13 143

34 352

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

105 533

104 333

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер Головенець Ольга Олександрiвна

КОДИ

Дата

01.01.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

24 953

21 834

Премії підписані, валова сума

2011

648 170

409 857

Премії, передані у перестрахування

2012

( 623 077 )

( 389 583 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-27 400

-37 616

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-27 540

-36 056

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 473 )

( 1 794 )

Валовий:

прибуток

2090

24 480

20 040

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-680

-231

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-680

-231

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

10

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3 573 )

( 3 190 )

Витрати на збут

2150

( 2 865 )

( 6 020 )

Інші операційні витрати

2180

( 1 )

( 62 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

17 361

10 547

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5 478

6 167

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 35 )

( 31 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

22 804

16 683

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-18 503

-14 925

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

4 301

1 758

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4 301

1 758

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

29

22

Витрати на оплату праці

2505

2 029

1 562

Відрахування на соціальні заходи

2510

401

308

Амортизація

2515

15

16

Інші операційні витрати

2520

3 965

7 364

Разом

2550

6 439

9 272

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер Головенець Ольга Олександрiвна

КОДИ

Дата

01.01.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

630

1 059

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

632 784

383 943

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1 230

207

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 130 )

( 1 387 )

Праці

3105

( 1 600 )

( 1 247 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 428 )

( 333 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4 798 )

( 23 886 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 4 406 )

( 23 583 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 392 )

( 303 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 596 685 )

( 388 260 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 37 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

30 003

-29 941

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

4 763

5 047

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

4 763

5 047

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

24 996

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

24 996

Чистий рух коштів за звітний період

3400

34 766

102

Залишок коштів на початок року

3405

65 852

65 750

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

100 618

65 852

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер Головенець Ольга Олександрiвна

КОДИ

Дата

01.01.2022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

 

Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

49 840

0

7 222

1 039

1 370

0

0

59 471

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

49 840

0

7 222

1 039

1 370

0

0

59 471

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

4 301

0

0

4 301

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

87

-87

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

87

4 214

0

0

4 301

Залишок на кінець року

4300

49 840

0

7 222

1 126

5 584

0

0

63 772

 

Керівник Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер Головенець Ольга Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 

 1. Інформація про Товариство

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Київська Русь» (далі – «Товариство» або «Компанія») було створено та зареєстровано 9 листопада 2000 року в м. Київі відповідно до законодавства України. Товариство належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Товариство не має материнських та дочірніх компаній.

Юридична та фактична адреса Товариства - Україна, 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 703.

Форма власності – приватна.

Дата державної реєстрації - 09.11.2000 року.

Офіційна сторінка в Інтернеті на якій доступна інформація про компанію

Адреса електронної пошти krus@krus.kiev.ua

Основна діяльність: Інші види страхування, крім страхування життя.

Метою діяльності Товариства є надання послуг по забезпеченню всіх форм страхового захисту особистих, майнових та інших інтересів фізичних і юридичних осіб. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням у межах, визначених законодавством України про страхування. Іншими видами діяльності Товариство може займатися у випадках, передбачених законодавством України.

Товариство здійснює:

- усі види добровільного страхування згідно чинного законодавства України про страхування;

- перестрахування;

- обов’язкові види страхування.

Страхова діяльність здійснюється Товариством на підставі ліцензій, які одержуються у встановленому порядку:

Назва

Серія та номер

Ким видана

Терміндії

Страхування від нещаснихвипадків

Серія АВ № 521034

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Серія АВ № 521030

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Серія АВ № 521030

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Серія АВ № 521032

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)

Серія АВ № 521033

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)

Серія АВ № 521031

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування кредитів ( у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Серія АВ № 521029

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування фінансових ризиків

Серія АВ № 521035

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Серія АВ № 522613

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування залізничного транспорту

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування повітряного транспорту

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

 

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Розпорядження НКФУ № 722 від 07.04.2016р.

 

 

 

 

 

 

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Розпорядження НКФУ № 2909 від 22.11.2016р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування сільськогосподарської продукції

Розпорядження НКФУ № 3787 від 19.09.2017р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Розпорядження НКФУ № 2909 від 22.11.2016р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Авіаційне страхування цивільної авіації

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

Розпорядження НКФУ № 2237 від 20.12.2018р.

Нацкомфінпослуг

безстрокова

Кількість працівників станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року складала 13 та 13 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року акціонери та, відповідно, їхні частки в капіталі Товариства представлені таким чином:

Акціонери товариства:

Частка участі, %

Кількість акцій, шт.

Сума, тис. грн.

Альперіна Т.М.

40

1 235 200

19 936

Волобуєва Ю.О.

30

926 400

14 952

Венецький Д.О.

30

926 400

14 952

Всього

100,0

3 088 000

 

49 840

  1. Умови функціонування та економічна ситуація

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. 24 лютого росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію незалежної України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони спільного кордону, так і з території Білорусі й анексованого Криму. У зв'язку із цим Указом Президента України № 64/2022 з 5.30 ранку 24 лютого було введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб. Пізніше Указом Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено ще на 30 діб.

З 24 лютого 2022 року було введено низку обмежень щодо роботи банківської системи та валютного ринку в умовах воєнного стану по всій території України, у т. ч.:

призупинено роботу валютного ринку України,

зафіксовано офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежено зняття готівки з рахунка клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати й соціальних виплат) тощо.

Мало місце запровадження обмеження експорту окремих соціально-важливих продуктів і сировини. Збільшився ризик кібератак як на державні цифрові ресурси, так і на ресурси окремих підприємств. Крім того, слід зазначити, що воєнний стан є особливим правовим режимом, який запроваджено в Україні у зв’язку з існуванням реальної небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності в результаті збройної агресії іншої країни; передбачає надання державними органим і військовому командуванню всіх тих повноважень, які необхідні для подолання загрози; може тимчасово обмежувати конституційні права і свободи як окремої людини, так і права/інтереси юридичних осіб.

Серед обмежень, запроваджених із 28 лютого 2022 року, та подій, які відбувалися в Україні, є такі, що мають безпосередній вплив на діяльність Компанії, зокрема:

обсяг реалізації страхових послуг значно зменшився, в зв’язку з активними бойовими воєнними діями, що відбувалися на території Києва та Київської області;

персонал: частина працівників Компанії задіяно в підрозділах територіальної оборони, частина працівників були вимушені переміститись в інші, більш безпечні, регіони України або за межі країни. Для їх тимчасової заміни використовується внутрішня ротація персоналу та налагодження віддаленого доступу для роботи в Компанії.

Товариство намагається переглянути всі сфери бухгалтерського обліку, які знаходяться під впливом невизначеності суджень та оцінок, зокрема: бухгалтерські оцінки, оцінки справедливої вартості, зменшення корисності активів, оцінка очікуваних кредитних збитків, інші вимоги до розкриття фінансової звітності. Однак, достовірно оцінити, як економічні наслідки вплинутьнабухгалтерськійобліктазвітність Товариства в майбутньому наразі не можливо, оскільки воєнна агресія Росії проти України триває та подальший розвиток, тривалість та вплив війни не можна передбачити.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

 

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2021 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Нові стандарти та інтерпретації, які були випущені , але ще не набули чинності

2.2.1 Зміни до стандартів та інші нововведення, що набули чинності з 01 січня 2021 року і пізніше

Поступки з оренди, пов'язані з пандемією "covid-19"

У березні 2021 року Радою з МСФЗ були внесені правки до МСФЗ 16 «Оренда» щодо продовження порядку застосування визнання поступок в орендних платежах, які є наслідком впливу на діяльність підприємств пандемії covid-19 на один рік. Згідно внесених доповнень орендар може не проводити оцінку того, чи є поступка з оренди, що відповідає визначеним умовам модифікацією оренди, а визнавати такі зміни як змінні орендні платежі у складі прибутків та збитків до 30 червня 2022 року. Попередня редакція стандарту передбачала таке застосування до 30 червня 2021 року.

Орендар застосовує документ "Поступки з оренди, пов'язані з пандемією "covid-19" після 30 червня 2021 року (див. пункт В1А) ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект первісного застосування цієї зміни як коригування початкового залишку нерозподіленого прибутку (чи, відповідно до ситуації, іншого компоненту власного капіталу) на початку річного звітного періоду, в якому орендар уперше застосовує зазначену зміну.

Орендареві слід застосовувати ці зміни для річних періодів, що починаються 1 квітня 2021 року або пізніше. Дострокове застосування змін до МСФЗ 16 вітається.

Застосування даного уточнення з 1 січня 2021 року не мало суттєвого впливу на показники фінансової звітності Товариства.

Реформа процентної ставки - Етап 2

27 серпня 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки «Реформа процентних ставок» - Етап 2, Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 і МСФЗ 16. Поправки на цьому стосуються наступного: зміни передбачених договором грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів з урахуванням змін, необхідних реформою, а замість цього потрібно оновити ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну базової процентної ставки; облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування тільки тому, що вона вносить зміни, необхідні реформою, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і розкриття інформації - компанія повинна буде розкрити інформацію про нові ризики, що виникають в результаті реформи, і про те, як вона керує переходом на альтернативні базові ставки. Поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати, дострокове застосування дозволяється.

Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

 

2.2.2 Зміни до стандартів та інші нововведення, що набувають чинності з 01 січня 2022 року і пізніше

Поправки до МСБО (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як поточних або непоточних»

У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСБО (IAS) 1, в яких пояснюються вимоги щодо класифікації зобов'язань як поточних або непоточних. У поправках пояснюється наступне:

- що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов'язань;

- право відстрочити врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного періоду;

- на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє право відстрочити врегулювання зобов'язання;

- умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний інструмент, вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собі є інструментом власного капіталу.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, і застосовуються ретроспективно. В даний час Товариство аналізує можливий вплив цих поправок на поточну класифікацію зобов'язань.

Дана поправка не матиме впливу на фінансовий стан та результати діяльності Товариства.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що є бізнесом згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному об'ємі. Проте прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що не є бізнесом, визнаються тільки в межах часток участі, наявних в інших, ніж організація, інвесторів в асоційованій організації або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинності цих поправок на невизначений термін, проте організації, що застосовують поправки достроково, повинні застосовувати їх перспективно.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальну основу»

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» - «Посилання на концептуальну основу». Мета даних поправок - замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальну основу подання фінансових звітів», випущену в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту.

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення потенційних прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань і умовних зобов'язань, які відносилися б до сфери застосування МСБО (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC ) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в рамках окремих операцій.

У той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і застосовуються перспективно.

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за призначенням»

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за призначенням», який забороняє підприємствам віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан готовності до експлуатації в визначений керівництвом спосіб. Замість цього підприємство визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість їх виробництва в прибутку чи збитку.

Дані поправки чинні для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності періоду, в якому Товариство вперше застосовує дані поправки.

Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Товариство.

Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких роз'яснюється, які витрати підприємство повинно враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим.

Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на реалізацію товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Товариство.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 9. В поправці пояснюються суми комісійної винагороди, які компанія враховує при оцінці того, чи є умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання такими, що істотно відрізняються від умов первісного фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отримане кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Товариство повинно застосовувати дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

Дана поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

Очікується, що дана поправка не матиме істотного впливу на Товариство.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі

Станом на 31.12.2021 року Компанія не мала наміру ані ліквідуватися, ані припиняти діяльність і була впевнена в можливості реалізації своїх активів і погашенні своїх зобов'язань у процесі звичайної діяльності. Відповідно, використання принципу безперервності вважалося доречним за результатами актуальної на зазначену дату оцінки.

У період між звітною датою та датою затвердження фінансової звітності відбулося військове вторгнення росії на територію України. У зв'язку із цим Компанія опинилася в нестабільному середовищі, створеному економічними та військово-політичними факторами, на які вона не може впливати. У результаті військової агресії виникає суттєва невизначеність у діяльності, пов'язана, зокрема, зі: зменшенням обсягу надходжень страхових премій, припиненням розрахунків із низкою ключових клієнтів, здатністю своєчасно погашати борги та інше.

Керівництво вживає низку заходів (їх перелік постійно розширюється) задля забезпечення здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, підтримувати достатній рівень ліквідності та платоспроможності, а саме:

диверсифікація розміщення фінансових інструментів;

участь у державних програмах підтримки бізнесу;

оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту;

відтермінування частини поточних зобов'язань.

З огляду на наявну інформацію, фінансова звітність Компанії складена відповідно до принципу безперервності та не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Однак у результаті впливу суттєвих військово-політичних чинників Компанія не виключає песимістичного сценарію свого розвитку у зв'язку зі зменшенням масштабів діяльності й погіршенням ліквідності, тому регулярно переглядає зазначену оцінку.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду.

2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2021 року.

 

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:

- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;

- фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Справедлива та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Справедлива та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити та дебіторську заборгованість.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, вклю