Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

05.01.2022
Інформація для клієнтів

Інформація для клієнтів (страхувальників)

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь»
 (надалі – ПрАТ СК«Київська Русь» )
 на виконання вимог ч.2  ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» повідомляє про наступне:
Особа, яка надає фінансові послуги:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
Код ЄДРПОУ 31171581
Місце находження: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703
Телефон (044)248-81-76, (044) 495-54-22  
krus@krus.kiev.ua   
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703 або
надсилати їх на електронну адресу Товариства: krus@krus.kiev.ua  
 
Найменування особи, яка надає посередницькі послуги – визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір(проекті договору страхування)
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:
              Дата державної реєстрації 09.11.2000р. , номер запису1 074 120 0000 001130
Інформація щодо включення ПрАТ СК «Київська Русь» до державного реєстру фінансових установ:
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ №239 від 21.08.2004р., реєстраційний номер 11100926, видане відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне врегулювання у сфері ринків фінансових послуг №1224 від 24.06.2004
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою/ інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги права на надання відповідної фінансової послуги:
ПрАТ СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» здійснює діяльність у сфері страхування, перестрахування і фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
      ПрАТ СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ними ліцензіях,  а саме:
добровільне страхування від нещасних випадків  
добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)  
добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)   
добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  
добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]  
добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]  
добровільне страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)  
добровільне страхування фінансових ризиків
добровільне страхування залізничного транспорту
добровільне страхування повітряного транспорту
добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
добровільне страхування сільськогосподарської продукції
добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)
добровільне страхування  відповідальності власників повітряного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)
добровільне страхування  відповідальності власників водного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)
обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
обов’язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
обов’язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам
обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації

Контактна інформація органу,  який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
Національний банк України
01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240
Email: nbu@bank.gov.ua

Фінансова послуга,  що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості     цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань врегулювання окремих ринків фінансових послуг:
            ПрАТ СК «Київська Русь» надає послуги у сфері страхування за видами страхування, іншими ніж страхування життя.
Фінансова послуга, яка пропонується  та буде надаватися після укладення відповідного договору страхування, є послугою у сфері страхування.
Вартість фінансової послуги визначається згідно чинного законодавства та у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному між ПрАТ СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та страхувальником, залежно від виду страхування, страхової суми, строку страхування, розміру франшизи, інших умов, що мають значення для визначення вартості страхової послуги.  Страховий платіж визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.
Згідно з п.п. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:
- дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;

У разі дотримання вищезазначених умов будь-які податки і збори за рахунок страхувальника в результаті отримання ним фінансової послуги сплаті не підлягають.

Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено
Інформація про договір про  надання фінансових послуг:
Істотні умови визначаються в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування). Якщо інше не передбачено в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування), то:
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг- Страхувальник (споживач) має право на відмову від договору страхування до моменту його фактичного підписання;
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору – Заяви, анкети та інші документи, які надаються Страхувальником (споживачем) Страховику як намір на укладання договору страхування, не є зобов'язанням Страхувальника до укладання такого договору страхування. Також, Страхувальник може відмовитися від укладеного Договору страхування шляхом несплати страхового платежу. В такому випадку Договір страхування не набуває чинності;
в) мінімальний строк дії договору -  Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (споживача) індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ", обраних умов страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування;
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування» і передбачають наступне:
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.  Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це не має згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору, якщо інше не передбачено умовами договору.
 У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страхувальника, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі у повному обсязі.
У разі дострокового припинення договору страхування, за вимого Страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.
У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються;
 ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору – Внесення змін та доповнень до договору можливе лише за взаємною письмовою згодою страховика та страхувальника. Оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до Договору страхування та підписується Страховиком і Страхувальником;
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги – Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової згоди Страхувальника (споживача) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється шляхом укладення між Страхувальником (споживачем) та Страховиком додаткової угоди до Договору страхування.
Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Скарги на якість страхових послуг приймаються у письмовому вигляді за місцезнаходженням Страховика або на адресу електронної пошти krus@krus.kiev.ua  
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – у страховика гарантійний фонд та компенсаційні схеми відсутні.
 
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua