Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

12.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

12.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

48/21-е

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Іванов О.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03035, м.Київ, Київ, площа Соломянська 2, офіс 703

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31171581

5. Міжміський код та телефон, факс:

(+38) 0-44 495 54 22, (+38) 0-44 495 54 22

6. Адреса електронної пошти:

krus@krus.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.krus.kiev.ua/news/

12.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

12.04.2021

5 276 650

105 533

5 000

Зміст інформації:

Загальними Зборами ПрАТ "СК "Київська Русь" 12.04.2021 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) товариством протягом періоду з 12.04.2021 року по 11.04.2022 року, вартість(ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість кожного правочину(ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності(тобто 5 276 650 тис.грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 105 533(тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 5000%. Надані повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 06.04.2021 р. склала 3 088 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 161 600 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 2 161 600 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук.

 

 

 

 

 
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua