Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

12.04.2021
Відомості складу посадових осіб (особлива інформація).

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

12.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

49/21-у

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Іванов О.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03035, м.Київ, Київ, площа Соломянська 2, офіс 703

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31171581

5. Міжміський код та телефон, факс:

(+38) 0-44 495 54 22, (+38) 0-44 495 54 22

6. Адреса електронної пошти:

krus@krus.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.krus.kiev.ua/news/

12.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2021

припинено повноваження

член Наглядової ради

Волобуєву Юлію Олександрівну

 

30

Зміст інформації:

12.04.2021р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 35 вiд 12.04.2021р., було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Волобуєву Юлію Олександрівну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв'язку із приведенням складу посадових осіб у відповідність до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 17.04.2018 по 12.04.2021р. Є акціонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

12.04.2021

припинено повноваження

член Наглядової ради

Венецького Дмитра Олександровича

 

30

Зміст інформації:

Зміст інформації:

12.04.2021р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 35 вiд 12.04.2021р., було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Венецького Дмитра Олександровича (на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв'язку із приведенням складу посадових осіб у відповідність до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 17.04.2018 по 12.04.2021р . Є акціонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

12.04.2021

припинено повноваження

член Наглядової ради

Альпєріну Тетяну Марківну

 

40

Зміст інформації:

 

12.04.2021р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 35 вiд 12.04.2021р., було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Альпєріну Тетяну Марківну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв'язку із приведенням складу посадових осіб у відповідність до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 17.04.2018 по 12.04.2021р. ). Є акціонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 40%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

 

12.04.2021

обрано

член Наглядової ради

Волобуєву Юлію Олександрівну

 

30

Зміст інформації:

 

12.04.2021р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 35 вiд 12.04.2021р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Волобуєву Юлiю Олександрiвну (на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв'язку із приведенням складу посадових осіб у відповідність до вимог чинного законодавства України. Є акціонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п'яти років : член Наглядової ради ПрАТ "СК "Київська Русь".

 

 

12.04.2021

обрано

член Наглядової ради

Венецького Дмитра Олександровича

 

30

Зміст інформації:

 

Зміст інформації:

12.04.2021р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 35 вiд 12.04.2021р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Венецького Дмитра Олександровича (на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв'язку із приведенням складу посадових осіб у відповідність до вимог чинного законодавства України. Є акціонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв - Ревізор ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", голова Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь".

 

12.04.2021

обрано

член Наглядової ради

Альпєріну Тетяну Марківну

 

40

Зміст інформації:

 

Зміст інформації:

12.04.2021р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 35 вiд 12.04.2021р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Альпєрiну Тетяну Марківну (на розкриття паспортних даних згода не надана) ) в зв'язку із приведенням складу посадових осіб у відповідність до вимог чинного законодавства України. Є акціонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 40% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПрАТ "СК "Київська Русь".

 

 

 
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua