Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                     

31.03.2020
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

Титульний аркуш

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Iванов О. С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31171581

4. Місцезнаходження: 03035, м.Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248 81 76, (044) 495 54 22

6. Адреса електронної пошти: krus@krus.kiev.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.03.2020, Затвердити регулярну рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Iнформацiя про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить Товариству в юридичнiй особi не перевищує 5 вiдсоткiв статутного капiталу юридичної особи..

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в Товариствi вiдсутня посада коропоративного секретаря.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя щодо судових справ вiдсутня, тому що Товариство не має судових справ.

Iнформацiя щодо штрафних санкцiй не надається, тому що до Товариства у звiтному перiодi не застосовувались штрафнi санкцiї.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не надається, тому що засновники Товариства на кiнець звiтного перiоду не володiють акцiями Товариства.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат у звiтному перiодi не було.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не надається, тому що працiвники не володiють акцiями Товариства.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не виплачувались.

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається, тому що страховi компанiї дану iнформацiю не розкривають.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв,  Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть приватними акцiонерними товариствами не розкривається.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що Товариство не має такої iнформацiї.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорiв.

П.п.36-45 не розкриваються, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

В роздiлi XIX. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду не вказано дату оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку у зв'язку з тим, що приватнi ацiонернi товариства не оприлюднють особливу iнформацiю у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

           

3. Дата проведення державної реєстрації

            09.11.2000

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            31957200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК"

2) МФО банку

            322540

3) Поточний рахунок

            UA393225400000026508102021029

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1

2

3

4

5

Страхування вiд нещаснихвипадкiв

Серiя  АВ № 521034

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Серiя  АВ № 521028

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

Серiя  АВ № 521030

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Серiя  АВ № 521032

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12)

Серiя  АВ № 521033

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)

Серiя  АВ № 521031

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування кредитiв ( у т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

Серiя  АВ № 521029

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування фiнансових ризикiв

Серiя  АВ № 521035

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Серiя  АВ № 522613

11.09.2014

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування залiзничного транспорту

Розпорядження  № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування повiтряного транспорту

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язк.страх.цивiльн.вiдповiд.суб'єкт.господарюв.за шкоду,яка може бути заподiяна пожеж.та авар.на об'єкт.пiдвищ.небезпеки,включ.пожежовибухонебезп.об'єкти та об'єкти,госп. Дiяльн.на яких може призв.до аварiй еколог.i сан.-епiдем.хар-ру

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування сiльськогосподарської продукцiї

Розпорядження № 3787

19.09.2017

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 12 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: сумiсники - немає, позаштатних - немає.

Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0 осiб.

Фонд оплати працi за звiтний перiод - 1417 тис.грн.

Фонд оплати працi було збiльшено, порiвняно з 2018 роком, на  376 тис.грн

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Iнформацiя щодо облiкової полiтики Товариства, що розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi:

"3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв

Вiдподно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" повний пакет включає: звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду; звiт про сукупнi доходи за перiод; звiт про змiни у власному капiталi за перiод;  звiт про рух грошових коштiв за перiод; примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах

Фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства. Вплив операцiй, iнших подiй та умов вiдповiдно до визначень та критерiїв визнання для активiв, зобов'язань, доходу та витрат правдиво вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно облiкових полiтик, що застосовуються Товариством. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Справедлива та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

Справедлива та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить депозити та дебiторську заборгованiсть.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд одного до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi вiд розмiру ризикiв.

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть та передплата

Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг.

Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, як облiковуються за амортизованою вартiстю.

Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум,  Компанiя створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.

Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 7 % активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

3.3.5. Зобов'язання.

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

3.4.2. Подальшi витрати.

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

примiщення -   20 рокiв

транспортнi засоби -  5 рокiв

меблi -  5 рокiв

офiсне устаткування  -   4 роки

iншi -  1 рiк

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась рiвними частинами протягом термiну корисного використання.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi

3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного оцiнювача. Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обирає для оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть.

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Поточнi витрати на сплату податку на страхову дiяльнiсть Компанiї розрахованi згiдно українському податковому законодавству, де базою є валова сума страхових премiй, отриманих (нарахованих) Компанiєю впродовж звiтного перiоду за договорами страхування i спiвстрахування.

Фiнансовий результат до оподаткування страховика збiльшуєтся або зменшуєтся на суму витрат на формування страхових  резервiв, та корегування цих резервiв.

Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати по податку на прибуток коригуються на суми вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування. Такi коригування приводять до вiдображення вiдстрочених податкових активiв або вiдстрочених податкових зобов'язань.

Для визначення витрат по податку на страхову дiяльнiсть, а також по податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовується метод розрахунку зобов'язань по бухгалтерському балансу. Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована.

Вiдстроченi податковi активи признаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутню суму прибутку оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв. На кожну дату складання балансу Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи. Компанiя визнає ранiше не визнаний вiдстрочений податковий актив тiльки в частинi, по якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках.

У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств - з квiтня 2011 року з останнiми змiнами i доповненнями вiд 24.12.2015р. Новий Податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на прибуток застосовуються наступнi ставки податку на прибуток:

з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року - 23%

з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21%

з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19 %

з 1 сiчня 2014 року - 18%

з 1 сiчня 2015 року - 3%

4.  Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

4.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.

4.2. Виплати працiвникам

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

4.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

4.4. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Компанiя отримує доходи вiд здiйснення операцiй страхування, окрiм страхування життя. Страховi договори вступають в силу у момент їх пiдписання, якщо iнше не обумовлене згодою сторiн. Дохiд признається, якщо iснує упевненiсть, що Компанiя отримає страхову премiю вiд проведення операцiй страхування i перестрахування. Страховi премiї, за вирахуванням частки перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом перiоду дiї страхового полiса.

Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування, вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв. Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю.

Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути надiйно змiрянi.

Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв.

Якщо виникнення економiчних вигод очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може прослiдкувати тiльки в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про фiнансовi результати признаються на основi методу рацiонального розподiлу.

Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в балансi.

Резерви незароблених премiй на кiнець перiоду були розрахованi пропорцiйно термiну дiї договорiв страхування, якi ще не закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй.

Величина резервiв незароблених премiй вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу Компанiї, як зобов'язання.

Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй в звiтному перiодi вiдповiдно зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування.

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Компанiєю з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування (перестрахування).

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй, створюються в тих валютах, в яких Компанiя несе вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями, i облiковуються окремо по кожнiй валютi.

Вимоги до перестраховикiв вiдповiдно до договорiв перестрахування при настаннi страхових випадкiв в звiтному перiодi формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як частина перестраховикiв в резервах, iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до перестраховикiв в звiтному перiодi вiдображається, як доходи або витрати вiд страхової дiяльностi.

Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв, Компанiя здiйснює за наявностi вiдомих вимог страховикiв (перестраховикiв) на звiтну дату, що пiдтверджується вiдповiдними заявами.

Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв на звiтну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування на вiдомi вимоги страхувальникiв, по яких не ухвалено рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi страхових сум.

Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi Компанiї, як зобов'язання.

При здiйсненi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi за договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як суми частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй.

Суми частки перестраховикiв в страхових резервах iнших, нiж резерви незароблених премiй, на звiтну дату обчислюються залежно вiд частки страхових ризикiв, якi були переданi перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються страховi резерви iншi, нiж резерви незароблених премiй.

4.5. Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

4.6. Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались.

4.7. Умовнi зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним."

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Компанiя здiйснює страхову та перестрахувальну дiяльнiсть  за одержаними у встановленому порядку лiцензiями на здiйснення страхових операцiй, пов'язаних з пропонуванням та наданням захисту вiд наслiдкiв випадкових подiй. Дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг складає 33 936 тис. грн. Основнi ринки збуту  - це ринок фiнансових послуг України. Основнi клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Ринок страхових послуг є другим за рiвнем капiталiзацiї серед iнших небанкiвських фiнансових ринкiв.  Конкуренцiя в галузi висока. Канали збуту й методи продажу - прямий продаж страхових послуг, продаж через власну агентську мережу, збут страхових послуг через страхових посередникiв. Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства.

На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" з метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них Товариством  впроваджена  Стратегiя управлiння ризиками, яка затверджена протоколом наглядової ради Товариства № 3/2014 вiд 27.06.2014 року, Наказ № 04/А-14  вiд 27.06.2014р.

Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.

При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю:

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв.

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют;

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв;

 ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;

 операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;

 ризик дефолту дебiтора - ризик неспроможностi дебiтора виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;

ризик дефолту банка - ризик неспроможностi  банка виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;

Україна є країною з перехiдною економiкою i в даний час не має достатньо розвиненою дiлової та законодавчої iнфраструктури, включаючи стабiльну банкiвську i судову системи, якi iснують в країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Сучасна українська економiка характеризується, зокрема, такими явищами, як низька конвертованiсть нацiональної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу i триваюча iнфляцiя. Стабiльний i успiшний розвиток української економiки i бiзнесу Компанiї в певнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та полiтичної систем.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалися.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основними засобами Товариства є машини та обладнання, меблi та офiсне устаткування, якi знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини щодо них вiдсутнi. Виробничих потужностей немає. Основнi засоби утримуються за власний рахунок. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi. Дiяльнiсть Товариства значною мiрою залежить вiд законодавчих або економiчних обмежень.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства - залучення додаткового капiталу за рахунок додаткових внескiв до статутного капiталу, власнi кошти Товариства.

Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - робочий капiтал для поточних потреб є достатнiм

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - перегляд iснуючої тарифної полiтики, зниження витрат на збут страхових послуг.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає дiяльнiсть в усiх секторах українського страхового ринку. Компанiя має лiцензiї на надання страхового захисту практично з усього спектру добровiльного та обов'язкового страхування.

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало дослiджень та розробок.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв.

Акцiонери.

Згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв.

Наглядова рада.

Голова та члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради - Венецький Дмитро Олександрович.

Члени Наглядової ради - Альперiн Тетяна, Волобуєва Юлiя Олександрiвна.

Правлiння.

Голова правлiння, заступник голови правлiння з правових питань, заступник головправлiння з фiнансiв.

Голова правлiння - Iванов Олександр Сергiйович,

заступник голови правлiння з правових питань - Хомюк Галина Олександрiвна,

заступник голови правлiння  з фiнансiв - Сташук Вiкторiя Вiкторiвна.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Iванов Олександр Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            Вища, юридична

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Заступник голови правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            14.07.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

            У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 149 243,20 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, - заступник голови правлiння. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером Товариства.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Головенець Ольга Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1986

5) Освіта

            Вища, економiчна

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            08.05.2018, обрано безстроково

9) Опис

            У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 124 341,51 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 16 рокiв.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх пяти: головний бухгалтер, заступник начальника управлiння аналiзу та облiку корпоративних проектiв департаменту супроводження корпоративних проектiв, бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не є акцiонером Товариства.

 

1) Посада

            Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хомюк Галина Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1977

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Начальник юридичного вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            14.07.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

            У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 136 986,28 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером Товариства.

 

1) Посада

            Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1975

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ" Аудит-Стандарт", 32852960, Аудитор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            14.07.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

            У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 133 997,27 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник керуючого, аудитор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не є акцiонером Товариства.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Альперiн Тетяна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Не працювала

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            17.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

             Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 0 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: не працювала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Волобуєва Юлiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1985

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Не працювала

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            17.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

            Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 0 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: не працювала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства.

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Венецький Дмитро Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "СК "Київська Русь", 31171581, Ревiзор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            17.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

            Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Iншi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв:фiзична особа-пiдприємець, ревiзор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства.

 

1) Посада

            Внутрiшнiй аудитор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рештаненко Наталiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1975

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "СК "Київська Русь", 31171581, Начальник вiддiлу перестрахування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            03.04.2017, обрано безстроково

9) Опис

            У звiтному перiодi виплачена винагорода складає 64 209,27 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  21 рiк.  Посада, яку обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу перестрахування. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не є акцiонером Товариства.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова Правлiння

Iванов Олександр Сергiйович

 

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Головенець Ольга Олександрiвна

 

0

0

0

0

Член Правлiння

Хомюк Галина Олександрiвна

 

0

0

0

0

Член Правлiння

Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

 

0

0

0

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Альперiн Тетяна

 

792 000

40

792 000

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

 

594 000

30

594 000

0

Голова Наглядової ради (акцiонер)

Венецький Дмитро Олександрович

 

594 000

30

594 000

0

Внутрiшнiй аудитор

Рештаненко Наталiя Олександрiвна

 

0

0

0

0

Усього

1 980 000

100

1 980 000

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає дiяльнiсть в усiх секторах українського страхового ринку. Компанiя має лiцензiї на надання страхового захисту практично з усього спектру добровiльного та обов'язкового страхування.

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь" засноване у 2000 роцi. Головним напрямком роботи компанiї  є забезпечення страхового захисту пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi та приватних осiб. Основнi принципи, на яких ?рунтується дiяльнiсть компанiї - клiєнтоорiєнтованiсть, професiоналiзм, надiйнiсть i вiдповiдальнiсть. У звiтному перiодi  суттєвих подiй розвитку Товариства не вiдбувалося.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Протягом звiтного перiоду Товариство застосовувало Кодекс корпоративного управлiння, що затверджений 08.04.2013 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24).

Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi Товариства за посиланням: http://www.krus.kiev.ua/about/document/

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, крiм застосування власного корпоративного кодексу.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Протягом звiтного року Товариство не вiдхилялося вiд положень Кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень щодо незастосування  деяких положень цього Кодексу.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

12.04.2019

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв.

2. Про обрання голови та секретаря чергових Загальних зборiв.

3. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

4. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2018 рiк.

6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть по яким складатиме вiд 10  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

9. Схвалення та затвердження значних правочинiв, вартiсть по яким складала  вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що був укладений Товариством до дати проведення рiчних Загальних зборiв.

10. По внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного вирiшили:

1.Призначити  Лiчильну комiсiю у складi:

Голова лiчильної комiсiї - Головенець Ольга Олександрiвна;

Член лiчильної комiсiї - Стецько Микола Степанович.

2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.

З 2-го питання порядку денного вирiшили:

Обрати Головою чергових Загальних зборiв Товариства - Венецького Дмитра Олександровича

Обрати секретарем чергових Загальних зборiв - Волобуєву Юлiю Олександрiвну.

З 3-го питання порядку денного вирiшили:

1. Затвердити Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

2.  Визнати роботу Правлiння  Товариства задовiльною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.(додаються до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв).

З 4-го питання порядку денного вирiшили:

1.Затвердити Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк (додаються до протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв).

З 5-го питання порядку денного вирiшили:

1. Затвердити  прибуток у розмiрi 43 950,00 грн.(сорок три тисячi дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копiйок).

2. Вiдрахувати суму в розмiрi 5% (п'ять вiдсоткiв), що складає  2 198,00грн.(двi тисячi сто дев'яносто вiсiм) гривень, до Резервного капiталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2018 рiк в розмiрi 41 752,00грн.(сорок одна тисяча сiмсот п'ятдесят двi гривнi 00 копiйок) залишити нерозподiленим.

З 6-го питання порядку денного вирiшили:

1. На пiдставi аудиторської перевiрки, що здiйснювалась  Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю  <Аудиторська фiрма <Аудит-Стандарт>, iдентифiкацiйний  код юридичної особи 32852960, (Свiдоцтво №3345, рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 26.02.2004, зареєстровано в реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 3345), групою аудиторiв на чолi з директором,   аудитором Титаренко В.М. (сертифiкат аудитора  № 006083, серiя  <А>, виданий  Аудиторською палатою України 13 квiтня 2006 року, дiйсний до 13.04.2021 року  в цiлому охарактеризувати загальний фiнансовий стан ПрАТ <СК <КИЇВСЬКА РУСЬ>  на 31.12.2018р., як стабiльний.   

2. Значення показникiв на звiтну дату балансу (31.12.2018р.) свiдчить про високiй рiвень як абсолютної, так i загальної лiквiдностi, задовiльний рiвень покриття зобов'язань власним капiталом та фiнансової стiйкостi (автономiї).

3.Динамiка наведених показникiв фiнансового стану свiдчить про наявнiсть потенцiйних можливостей продовжувати Товариством свою фiнансово-господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому.

 4.Товариство має можливiсть  розрахуватись по вимогах кредиторiв та по своїх поточних зобов'язаннях без загрози порушень структури капiталу.

З 7-го питання порядку денного вирiшили:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.

З 8-го питання порядку денного вирiшили:

1. Надати попередньо  згоду  на вчинення усiх значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом  перiоду з 12.04.2019 року  по 11.04.2020 року,  вартiсть (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської дiяльностi, дiяльностi пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними, за умовами яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину:

буде становити вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

буде становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

2. Гранична сукупна вартiсть кожного правочину (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом згаданих правочинiв (договорiв)) встановлюється на рiвнi 50-ти кратної вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

3. Надати повноваження Головi правлiння  на укладення  та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв, додаткових угод та iнших супутнiх документiв.

З 9-го питання порядку денного вирiшили:

Схвалити та затвердити всi вчиненi значнi правочини, вартiсть (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) по яким складала вiд 10  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що стосуються страхування, перестрахування, господарської дiяльностi, дiяльностi пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними, що були укладенi Товариством з 01.01.2018 року до моменту прийняття цього рiшення рiчними Загальними зборами.(Перелiк договорiв додається до протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв).

З 10-го питання порядку денного рiшення щодо внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства  не прийнято.

 
       

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 12.04.2019 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв бне скликалися.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Венецький Дмитро Олександрович

Голова Наглядової ради

 

X

Альперiн Тетяна

Член Наглядової ради

 

X

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

Член Наглядової ради

 

X

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

у вiдповiдностi до законодавства

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Так, засiдання Наглядової ради проводились 7 разiв. Загальний опис прийнятих на них рiшень:

На засiданнях Наглядової ради Товариства протягом 2019 року приймалися рiшення про скликання та проведення рiчних загальних зборiв 12.04.2019 р.; про обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; затвердження Звiту про висновки процедури вiдбору аудитора; затвердження  рiчного звiту Товариства за 2018 рiк; затвердження фiнансової звiтностi Товариства та фiнансової звiтностi страховика за 9 мiсяцiв 2019 року; про вiдповiднiсть Товариства обов'язковим критерiям i нормативам достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Голова правлiння

Iванов Олександр Сергiйович

Заступник Голови правлiння з правових питань

Хомюк Галина Олександрiвна

(член правлiння)

Заступник Голови з фiнансiв

Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

(член правлiння)

Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, на пiдставi та в межах Статуту Товариства та:

здiйснює оперативне управлiння справами Товариства, у вiдповiдностi з Статутом, внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;

встановлює обсяг повноважень та розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;

виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї про обрання членiв Правлiння;

скликає засiдання Правлiння, затверджує їх порядок денний; приймає рiшення про участь у засiданнях Правлiння третiх осiб;

органiзовує дiловодство, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

затверджує штатний розпис, видає накази i розпорядження вiдповiдно до трудового законодавства;

видає накази про вiдрядження працiвникiв,  у тому числi за кордон;

вiдкриває i закриває банкiвськi та iншi рахунки, виступає їх розпорядником;

укладає договори (правочини)  вiд iменi Товариства, вчиняє iншi юридичнi дiї;

видає довiреностi, на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Голови правлiння, визначену чинним законодавством та цим Статутом;

представляє iнтереси Товариства в  органах  державної  влади  та  управлiння, в  судах будь-якої iнстанцiї та будь-якої юрисдикцiї, державних органах i громадських органiзацiях в межах своєї компетенцiї,  у  вiдносинах з юридичними та фiзичними особами;

несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених  на нього завдань;

вирiшує iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї Статутом та чинним законодавством;

виконує iншi функцiї, покладенi на нього Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства.

Член правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностей, на пiдставi та в межах Статуту.

Опис

Правлiння страхової компанiї є виконавчим органом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю компанiї, несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть її роботи згiдно з принципами, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради вiдповiдно до вимог законодавства.  За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про проведену роботу i загальний стан ПрАТ "СК "Київська Русь".

Засiдання Правлiння вважаються правомочними приймати рiшення, якщо на них присутнi не менш нiж 2/3 членiв Правлiння. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв Правлiння.

У звiтному перiодi засiдання Правлiння не вiдбувались.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про службу внутрiшнього аудиту та Положення про систему внутрiшнього аудиту.

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

ні

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) вiдсутня.

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Альперiн Тетяна (Iзраїль)

 

40

2

Венецький Дмитро Олександрович (Громадянин України)

 

30

3

Волобуєва Юлiя Олександрiвна (Громадянин України)

 

30

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1 980 000

0

Вiдсутня.

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв.

Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

 До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кандидати на посади незалежних членiв до Наглядової ради повиннi вiдповiдати вимогам чинного законодавства.

 Пiд час обрання членiв наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

 Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.

 Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Обрання членiв наглядової ради товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування;

Кiлькiсний склад Наглядової ради cкладає 3 особи;

Строк повноважень  членiв Наглядової ради - 3 роки.

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради, та обрання нових членiв.

Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог законодавства загальними зборами акцiонерного товариства, товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради акцiонерного товариства.

У разi якщо членом наглядової ради акцiонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом Правлiння, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правлiння вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства.

Загальнi збори акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства", вiн повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення товариству.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного  голосування, рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.

Голова Наглядової ради акцiонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю  голосiв  вiд кiлькiсного  складу Наглядової  ради. Наглядова рада має право в будь-який  час  переобрати  голову Наглядової ради.

Головою наглядової ради акцiонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правлiння.

У разi  неможливостi  виконання  головою  Наглядової  ради своїх  повноважень  його  повноваження  здiйснює  один   членiв Наглядової ради за її рiшенням.

 

Правлiння складається з Голови Правлiння та членiв Правлiння, якi обираються Наглядовою радою товариства строком на 3 роки. Кiлькiсний склад Правлiння складає 3 особи. Головою та членами Правлiння Товариства можуть бути особи, якi знаходяться з Товариством в трудових вiдносинах.

Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства.

Кожного з членiв Правлiння може бути переобрано на новий термiн. Пiсля закiнчення строку повноважень Голови Правлiння та/або члена Правлiння, вони продовжують виконувати свої обов'язки до проведення засiдання Наглядової ради, на якому розглядатиметься питання обрання нового Голови Правлiння та/або члена Правлiння.

Голова та/або члени Правлiння можуть бути тимчасово вiдстороненi вiд виконання обов'язкiв за рiшенням Наглядової ради при наявностi вагомих пiдстав. У випадку припинення обставин, що стали пiдставою для вiдсторонення Голови та/або членiв Правлiння - Голова та/або члени Правлiння можуть бути за рiшенням Наглядової ради повернутi до виконання своїх обов'язкiв. Повернення до виконання обов'язкiв Голови та/або членiв Правлiння неможливо у випадку, якщо протягом перiоду вiдсторонення Голова та/або члени Правлiння будуть вiдкликанi Наглядовою радою чи закiнчиться строк їх повноважень.

Члени Правлiння обираються та вiдкликаються Наглядовою радою, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, що беруть участь у засiданнi. У разi вiдкликання Наглядовою радою Голови правлiння Наглядова рада зобов'язана одночасно прийняти рiшення про призначення нового Голови правлiння або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.

 

Внутрiшнiй аудитор призначається та звiльняється за рiшенням Наглядової ради Товариства.

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - член Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядової радi. Члени Наглядової ради мають право iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради, вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засiдань Наглядової ради, добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш нiж за два тижнi, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.

Голова  Наглядової  ради  органiзовує  її роботу,  скликає засiдання Наглядової ради та головує на  них, вiдкриває  загальнi збори,  органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює  iншi повноваження,  передбаченi  Статутом та положенням про Наглядову раду.

 У разi  неможливостi  виконання  головою  Наглядової  ради своїх  повноважень  його  повноваження  здiйснює  один    членiв Наглядової ради за її рiшенням.

 

Голова правлiння та члени Правлiння дiють вiд iменi Товариства без довiреностей, на пiдставi та в межах Статуту.

До повноважень Правлiння належить:

1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Правлiння.

2.  Iнiцiювати скликання Загальних зборiв акцiонерiв.

3.  Подання рекомендацiй Наглядовiй радi Товариства щодо основних напрямкiв дiяльностi  Товариства,  розробка планiв Товариства i надання звiтiв про їх виконання, пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства  та покриття збиткiв Товариства, iнших пропозицiй з питань дiяльностi  Товариства.

4. Пiдготовка проектiв рiчних бюджетiв Товариства та надання звiтiв про їх виконання  Наглядовiй радi  та Загальним зборам акцiонерiв.

5. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення i лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про структурнi пiдроздiли та служби Товариства.

6. Затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв, пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства.

7. Вирiшення питань про передачу майна та коштiв вiдокремленим пiдроздiлам Товариства.

8. Прийняття рiшення про надання порук i гарантiй, одержання та надання кредитiв i позик Товариством.

9. Визначення страхових тарифiв та загальних правил добровiльних видiв страхування;

10. Прийняття рiшень про матерiальне заохочення працiвникiв Товариства;

11. Представлення iнтересiв Товариства в  судах будь-якої iнстанцiї та будь-якої юрисдикцiї, в тому числi мiсцевих, апеляцiйних судах, Верховному Судi України по всiх категорiях справ з усiма правами, якi надано законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi та потерпiлому, в тому числi з правом пред'явлення позову, повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання повнiстю або частково позову, змiни пiдстав або предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рiшення (ухвали, постанови) суду, а також з iнших питань, що стосуються законних прав та iнтересiв Товариства. Для цього представнику надається право: подавати вiд  iменi Товариства будь-якi заяви та клопотання (як письмовi, так i уснi),  отримувати дозволи, довiдки, рiшення компетентних органiв, дублiкати документiв, їх копiї, вiдповiдi на запити, скарги, заяви, витяги та копiї судових рiшень i iнших документiв, що є в матерiалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також iншi документи - в разi виникнення такої потреби; отримувати та здавати поштовi вiдправлення (офiцiйнi повiдомлення, судовi повiстки тощо), знайомитися з матерiалами справи (в тому числi у судi та iнших правоохоронних органах); брати участь у судових засiданнях та у дослiдженнi доказiв; давати уснi та письмовi пояснення компетентним установам (органам) в разi виникнення такої необхiдностi; наводити свої доводи i мiркування з усiх питань, що можуть виникнути в ходi реалiзацiї повноважень Правлiння (у тому числi при здiйсненнi судочинства);оскаржувати дiї органiв та посадових осiб у позасудовому чи судовому порядку (в тому числi у вищестоящому органi, у керiвника, в судових органах будь-якої з ланок, - з усiма правами та обов'язками, передбаченими процесуальним законодавством для будь-якого iз учасникiв процесу);  вчиняти iншi дiї, передбаченi чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та якi на думку члена Правлiння будуть доцiльними для правильного i ефективного ведення  справ Товариства з правом пiдпису процесуальних документiв.

Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, на пiдставi та в межах Статуту Товариства та:

здiйснює оперативне управлiння справами Товариства, у вiдповiдностi з Статутом, внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;

встановлює обсяг повноважень та розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;

виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї про обрання членiв Правлiння;

скликає засiдання Правлiння, затверджує їх порядок денний; приймає рiшення про участь у засiданнях Правлiння третiх осiб;

органiзовує дiловодство, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

затверджує штатний розпис, видає накази i розпорядження вiдповiдно до трудового законодавства;

видає накази про вiдрядження працiвникiв,  у тому числi за кордон;

вiдкриває i закриває банкiвськi та iншi рахунки, виступає їх розпорядником;

укладає договори (правочини)  вiд iменi Товариства, вчиняє iншi юридичнi дiї;

видає довiреностi, на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Голови правлiння, визначену чинним законодавством та цим Статутом;

представляє iнтереси Товариства в  органах  державної  влади  та  управлiння, в  судах будь-якої iнстанцiї та будь-якої юрисдикцiї, державних органах i громадських органiзацiях в межах своєї компетенцiї,  у  вiдносинах з юридичними та фiзичними особами;

несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених  на нього завдань;

вирiшує iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї Статутом та чинним законодавством;

виконує iншi функцiї, покладенi на нього Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства.

Голова Правлiння має право делегувати свої повноваження або обов'язки, або частину повноважень або обов'язкiв Членам Правлiння. На час тимчасової неможливостi виконувати функцiї Голови правлiння, Голова Правлiння може призначити тимчасово виконуючим своїх обов'язкiв одного з членiв Правлiння. У випадку, якщо Голова Правлiння не призначив тимчасово виконуючого своїх обов'язкiв, Голова Наглядової ради має право призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння одного з членiв Правлiння. Особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння, пiд час укладання договорiв(контрактiв, угод), пiдписання довiреностей та iнших документiв дiє у межах повноважень Голови Правлiння, визначених даним Статутом.

Голова Правлiння має право делегувати свої повноваження, а також доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам, керiвникам структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв, iншим особам шляхом видачi наказiв, розпоряджень чи довiреностей в межах, передбачених Законодавством, цим Статутом та Положенням про Правлiння.

 

Внутрiшнiй  аудитор  забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. ПрАТ "СК "Київська Русь" своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються її дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi  вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Відповідно до вимог статті 41-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"  ми надаємо інформацію щодо "Звіту про корпоративне управління", зазначену в  пунктах I-IV статті 41-1 Закону № 3480 -IV, а саме:

І.   Інформація про кодекс корпоративного управління

ІІ.  Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

ІІІ. Інформація про загальні збори акціонерів;

ІV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства,

та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї  інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з  інформацією, зазначеною вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно  інформації, наведеної в  пунктах 2, 4-11 цього Звіту про корпоративне управління,  отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до аудиторського звіту.

Відповідно до вимог Статті 41-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 р. № 3480 -IV:

Висловлюємо думку щодо підтвердження інформації, зазначеної у пунктах V-IX Статті 41-1 Закону № 3480 -IV, яка розкрита у "Звіті про  корпоративне  управління":

V.  Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;

VІ.    Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;

VІI.   Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Акціонерів Товариства;

VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

ІХ.    Повноваження посадових осіб Товариства.

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

Звіт про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» 

за 2019 рік.

1.   Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь»   (скорочено – ПрАТ «СК «Київська Русь» ) створено у формі  акціонерного товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» 514 від 17.09.2008 року. Компанія здійснює страхову діяльність  за одержаними у встановленому порядку ліцензіями на здійснення страхових операцій, пов’язаних з пропонуванням та наданням захисту від наслідків випадкових подій.

ПрАТ «СК «Київська Русь» зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, 09.11.2000р., свідоцтво Серія А00 022957, реєстраційний   номер юридичної особи в ЄДР 1 074 105 0004 001130. На підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 1224 від 24.06.2004р. отримала свідоцтво СТ 239 від 01.02.2010р., реєстраційний 11100926, код фінансової установи - 11. Має поточні рахунки в АТ «Укрбудінвестбанк», ПАТ «Банк «Укргазбанк», ПАТ «Банк «Восток», ПАТ «Банк «Південний», АТ «Комінбанк», АКБ «Конкорд»,  ПАТ «Український капітал», АТ «Банк «Січ». Юридична адреса: Україна, 03035, м. Київ, Солом’янська пл.2, офіс 703.

2.  Приватне акціонерне товариство «СК «Київська Русь» дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, підвищення ефективності діяльності Наглядової Ради, Правління, збільшення активів компанії, підтримку її фінансової стабільності та прибутковості.

Корпоративне управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації про страхову компанію, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю страхової компанії з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів страхової компанії. Для більш детальної інформації акціонерів, страхова компанія проводить аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту (МСФЗ).

3.  Вищим органом Товариства є Загальні Збори. Наглядова Рада і Правління здійснюють, з різним ступенем деталізації, управління поточною діяльністю компанії.

Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю страхової компанії відповідно до  Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, що розроблені та затверджені  відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ «СК «Київська Русь».

ПрАТ «СК «Київська Русь» забезпечує та гарантує захист прав та законних інтересів акціонерів, гарантує підтвердження права власності на акції при здійсненні компанією професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Функцію незалежного реєстратора (зберігача) цінних паперів виконує депозитарна установа ТОВ «Перша депозитарна установа», код за ЄДРПОУ: 40164260, Ліцензія:  451 від 19.04.2016р. строк дії необмежений. Місцезнаходження: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 50-Б, тел. 044 374 51 34.

Зміни в складі власників ПрАТ «СК «Київська Русь» в 2019 році не відбувались.

ІНФОРМАЦІЯ

про учасників (засновників) фінансової установи

станом на 31.12.2019р.

 

Найменування юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи, яка є засновником чи учасником страховика

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, яка є засновником, учасником, акціонером страховика

Частка в статутному фонді, грн., у т.ч.

Частка в статутному фонді, %

Заборгованість засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, грн.

Заборгованість засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, %

Альперін Тетяна (Ізраїль)

Україна, 65012 м.Одеса

Вул. Педагогічна, буд.27,кв.24

12782880,00

40%

-

-

Громадянин України

Венецький Дмитро Олександрович

 

Україна,  65031 м. Одеса,

Вул.Сергея Ялова, буд. 16 б, кв.106

9587160,00

30%

-

-

Громадянка України

Волобуєва Юлія Олександрівна

 

Україна, 65012, м. Одеса, пров. Мукачевський , буд.4в, кв.27

9587160,00

30%

-

-

                                                                               31 957 200,00      100%

4.   Наглядова  рада  є  органом  управління  страхової компанії,   яка   утворюється та відкликається  Загальними  зборами акціонерів компанії.

Голова та члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту ПрАТ «СК «Київська  Русь».

Зміни в складі Наглядової ради ПрАТ «СК «Київська Русь» в 2019 році не відбувались.  

Інформація про склад Наглядової ради фінансової установи

станом на 31.12.2019р.

Голова Наглядової ради

Венецький Дмитро Олександрович

Члени Наглядової ради

Альперін Тетяна

Волобуєва Юлія Олександрівна

5.  Правління страхової компанії є виконавчим органом, здійснює управління поточною діяльністю компанії, несе відповідальність за ефективність її роботи згідно з принципами, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради відповідно до вимог законодавства.  За підсумками календарного року Правління звітує перед черговими Загальними зборами акціонерів про проведену роботу і загальний стан ПрАТ «СК «Київська Русь».

ІНФОРМАЦІЯ

про склад виконавчого органу фінансової установи

станом на 31.12.2019р.

  з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Працює в головному офісі чи у відокремленому підрозділі

Дата призначення/Підтвердження повноважень

Посада

Освіта

Стаж робо ти

років

 

Відомості щодо перебування під слідством або наявності судимості

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Іванов Олександр Сергійович

Головному офісі

14.07.

2017

 

Голова правління

вища

20

Не перебував,

не має

248-81-76

2.

Хомюк Галина Олександрівна

Головному офісі

14.07.

2017

Заступник Голови правління з правових питань

вища

22

Не перебувала,

не має

248-81-76

3.

Сташук Вікторія Вікторівна

Головному офісі

14.07.

2017

Заступник Голови з фінансів

вища

25

Не перебувала,

не має

495-54-22

Зміни в складі виконавчого органу ПрАТ «СК «Київська Русь» 2019 році не відбувались.

6.  Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Приватного акціонерного товариства ПрАТ «СК «Київська Русь» внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди фінансовій установі та споживачам фінансових послуг не зафіксовано.

7. Органами державної влади (Національною Комісією, що здійснює Державне Регулювання у Сфері Ринків Фінансових Послуг) до ПрАТ «СК «Київська Русь» у 2019 році не  застосовувалась штрафна санкція. Порушення членів Наглядової ради та виконавчого органу не зафіксовано.

8.  Винагороду за 2019 році Голова та члени Наглядової ради не отримували. 

Розмір винагороди за 2019 рік у вигляді нарахованої заробітної плати складає:

Голова правління                            -  149 243,20 грн.

Головний бухгалтер                       -  124 341,51 грн.

9.  Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи на протязі звітного 2019 року є нестабільна політична та економічна ситуація в Україні.  

10.  ПрАТ «СК «Київська Русь» приділяє увагу управлінню ризиками (ризик – менеджменту), що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх величини.   Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про страхову компанію є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами (клієнтами) об’єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

11.  Система внутрішнього контролю компанії забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, забезпечує незалежність внутрішнього та зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства. ПрАТ «СК «Київська Русь» своєчасно розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, що знаходить своє відображення в примітках до фінансової звітності  відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку .

Примітки до фінансової звітності

ПрАТ «Страхова компанія  «Київська Русь» за 2019 рік

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  повідомляємо про склад грошових коштів на кінець звітного періоду:

Поточні рахунки в національній валюті –  21 248 тис. грн.

Поточні рахунки в іноземній валюті – відсутні.

Депозитні рахунки в національній валюті – 44 502 тис. грн.

Депозитні рахунки в іноземній валюті – відсутні.

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  «Звіт про власний капітал» надаємо інформацію про випуск цінних паперів ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь»:

Вид ЦП

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Код цінних паперів

Номінальна вартість

Кількість випущених акцій

Акції прості, іменні

Дата реєстрації випуску: 30.05 2018р. Реєстраційний 29/1/2018  Орган реєстрації: Національна комісія з цінних паперів фондового ринку;

UA4000145148

16,14 грн.

1 980 000 шт.

Всі акції розміщені та сплачені, знаходяться в обігу.

Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов’язані з виправленням помилок, не вносились.

Основні засоби в балансі відображені за переоціненою вартістю. Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

Срок корисного використання :

Житлові приміщення   -   20 років

Меблі                                 – 5 років

Транспортні засоби          – 5 років

Офісне устаткування      -   4 роки

Інші необоротні активи     1 роки

Нематерільні активи в балансі відображені за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

До статті дебіторська заборгованість включено:

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 631 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 8 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів – 492 тис. грн.;

Інша поточна дебіторська заборгованість – 2 тис.грн.

Всього: 1 133 тис. грн.

7.  До статті балансу «Поточні зобов’язання» включено  наступні зобов’язання:

Розрахунки з бюджетом – 962 тис. грн.

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги – 1  тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю – 10 271 тис. грн.

Всього: 11 234 тис. грн.

8.  Повідомляємо про склад  доходів, відображених у статті «Чисті зароблені страхові премії»  Звіту про фінансові результати:

Дохід від реалізації страхових послуг – 33 936 тис. грн.

Склад  доходів, відображених у статті «Інші фінансові доходи», «Інші операційні доходи»  Звіту про фінансові результати:

Дохід від депозитів – 5 709 тис. грн.

Дохід від надання послуг для інших страховиків – 11 тис. грн.

9.   Повідомляємо склад  витрат, відображених у Звіті про фінансові результати:

Адміністративні витрати – 2 782 тис. грн.

Витрати на збут – 14 181 тис. грн.

Інші витрати операційної діяльності – 100 тис. грн.

Інші витрати звичайної діяльності – 30 тис. грн.

Страхові виплати – 1 380 тис. грн.

12.  Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті ПрАТ «СК «Київська Русь» розмір, не зафіксовано.

13. В зв’язку з відсутністю фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті ПрАТ «СК «Київська Русь» розмір, оцінка активів не проводилась.

14.  Операції з пов’язаними особами  на протязі звітного 2019 року не відбувались.

15. Аудиторський висновок  незалежного аудитора стосовно фінансової звітності містить розділи та інформацію, що наведена у вимогах до аудиторського висновку, у відповідності до «Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту», відповідно до рішення аудиторської палати України від 18.04.2003. 122, зокрема МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної Комісії Що Здійснює Державне Регулювання у Сфері Ринків Фінансових Послуг України, при розкритті інформації фінансовими установами.

16-17. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «СК «Київська Русь» здійснюється шляхом залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) і через механізми внутрішнього контролю.

Страхова компанія проводить щорічний аудит фінансової звітності за участю зовнішнього аудитора - Аудиторської фірми «Респект» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ 20971605, Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 0135 від 26.01.2001 року, включений за 73 до Розділу суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Випадків виникнення конфлікту інтересів та суміщення виконання функцій зовнішнього та внутрішнього аудитора протягом 2019 року не зафіксовано.

На протязі попередніх років аудиторська перевірка ПрАТ «СК «Київська Русь»  проводилась з наступними аудиторами:

ТОВ « Аудиторська фірма «Арніка»

ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»

Фактів стягнення, застосованих до аудитора, що проводили аудиторську перевірку фінансової звітності на останню звітну дату Аудиторською палатою України протягом 2019 року, та фактів подання недостовірної звітності ПрАТ «СК «Київська Русь», що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь» не має.

18. Керуючись вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з метою захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, ПрАТ «СК «Київська Русь» приділяє увагу розробці системи досудового розв’язання спорів та дотримання справедливих підходів до розв’язання проблеми захисту прав споживачів страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги  без  нав'язування  її придбання.

В  Приватному акціонерному  товаристві «Страхова компанія «Київська Русь»   особою, уповноваженою розглядати скарги  та спори клієнтів, призначено Голову правління Іванова Олександра Сергійовича. Скарг та позовів до суду протягом 2019 року стосовно надання фінансових послуг ПрАТ «СК « Київська Русь» не зафіксовано.

19.  Таким чином, основними напрямами корпоративного управління ПрАТ «СК«Київська Русь» є:

- встановлення стратегічних цілей  діяльності страхової компанії та контроль за їх досягненням, включаючи управління страховими ризиками та внутрішнього контролю;

- розподіл повноважень між органами управління;

- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, страховиками, іншими клієнтами та контрагентами;

- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про страхову компанію.

      Принципи корпоративного управління ПрАТ «СК «Київська Русь», що затверджуються Загальними зборами акціонерів, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням міжнародною та національною практикою стандартів корпоративної поведінки, урахуванням специфіки роботи страхової компанії, керуючись інтересами акціонерів, працівників, страхувальників, контрагентів та інших осіб, зацікавлених у діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь».

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Альперiн Тетяна

792 000

40

792 000

0

Венецький Дмитро Олександрович

594 000

30

594 000

0

Волобуєва Юлiя Олександрiвна

594 000

30

594 000

0

Усього

1 980 000

100

1 980 000

0

 

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiї простi iменнi

1 980 000

16,14

Акцiонерами  Товариства можуть бути  резиденти та нерезиденти (фiзичнi та/або юридичнi особи), згiдно чинного законодавства України, якi визнають положення цього Статуту, та є власниками акцiй Товариства.

Акцiонерам Товариства належать 1 980 000  простих iменних акцiй, що становить 100 (сто) вiдсоткiв статутного капiталу Товариства.

 Кожною простою iменною акцiєю Товариства її власнику - Акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав на:

- участь в  управлiннi Товариством;

- участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Товариство забезпечує акцiонерам доступ до документiв та iнформацiї в обсягах i в порядку, встановлених чинним законодавством України. Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України, у випадках i в порядку, встановлених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

- голосувати на загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв;

- в переважному порядку на договiрних засадах одержувати послуги, що надаються Товариством;

- вийти в установленому порядку з Товариства шляхом вiдчуження належних їм повнiстю сплачених акцiй;

- отримати  частину вартостi майна Товариства у натуральнiй чи у грошовiй формi у випадку лiквiдацiї /    реорганiзацiї / Товариства пропорцiйно вартостi належних їм акцiй;

-  висувати кандидатури посадових осiб Товариства.

- здiйснення продажу або iнше вiдчуження всiх або будь-якої частини належних їм акцiй в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

- Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством України та цим  Статутом.

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних  зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонер Товариства зобов'язаний:

- дотримуватись Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства i виконувати рiшення його органiв;

- виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством згiдно Статуту, а також зобов'язання,  що покладенi на  акцiонера рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариством та/або внутрiшнiми документами Товариства;

- своєчасно оплачувати акцiї, що йому належать у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом та  

  рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;

- не розголошувати комерцiйну таємницю та  конфiденцiйну  iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

- всiма засобами сприяти ефективнiй дiяльностi Товариства;

- не вчиняти дiй, якi можуть спричинити матерiальну та/або моральну шкоду Товариству;

- нести iншi обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

При лiквiдацiї  або реорганiзацiї акцiонера - юридичної особи його акцiї, вiдповiдно до умов лiквiдацiї  або реорганiзацiї цього акцiонера, переходять на законнiй пiдставi до його правонаступника.

У випадку смертi акцiонера - фiзичної особи, його акцiї на законнiй пiдставi переходять до його спадкоємцiв, або до особи, що визначена вiдповiдним розпорядженням.

Акцiонери зобов'язанi оплатити повну вартiсть акцiй до моменту  затвердження  результатiв  розмiщення акцiй. У разi несплати повної вартостi акцiй у встановлений строк акцiонер сплачує за час прострочення 10 % рiчних вiд суми простроченого платежу.

При несплатi вартостi акцiй протягом 1 мiсяця пiсля строку, передбаченого пiдпунктом 10.6. Статуту, Товариство має право реалiзувати цi акцiї.

Товариство не несе вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями акцiонерiв. Акцiонери вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства тiльки в межах належних їм акцiй. Акцiонери, якi не повнiстю оплатили акцiї, несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми.

Товариство несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями тiльки в межах вартостi свого майна, на яке за законом може бути накладено стягнення.

вiдсутнi


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.05.2018

29/1/2018

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв фондового ринку

UA4000145148

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

16,14

1 980 000

31 957 200

100

Опис

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринкаї акцiї не торгуються, фактiв включення/виключення з бiржового реєстру не вiдбувалося, рiшення про збiльшення статутного капiталу у звiтному роцi не приймалося.

17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (протокол №30 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ" вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про приватне розмiщення 1 359 280 (один мiльйон триста пятдесят девять тисяч двiстi вiсiмдесят) простих iменних акцiй, у звязку з чим розмiр статутного капiталу збiльшився на 21938779.20 грн. (двадцять один мiльйон девятсот тридцять вiсiм тисяч сiмсот сiмдесят девять гривень 20 коп.). Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 16,14 грн. (шiстнадцять гривень 14 коп.). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 29/1/2018, дата реєстрацiї 30.05.2018, видане НКЦПФР 20.08.2018р.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №126/1/01, дата реєстрацiї 16.03.2001 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 296/1/03, дата реєстрацiї  27.06.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 463/1/03, дата реєстрацiї  30.09.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 344/1/04, дата реєстрацiї 26.06.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 653/1/04, дата реєстрацiї  02.11.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 417/1/05, дата реєстрацiї  16.09.2005 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №  83/1/06, дата реєстрацiї  24.02.2006  р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 350/1/06, дата реєстрацiї  31.07.2006 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 295/1/07, дата реєстрацiї 03.07.2007 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 133/1/2012, дата реєстрацiї  19.07.2012 р. втратило чиннiсть.

 


9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

30.05.2018

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000145148

-

Статутом Товариства передбачено переважне право щодо вiдчуження акцiй третiй особi.

-

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

30.08.2018

29/1/2018

UA4000145148

1 980 000

31 957 200

1 980 000

0

0

Опис:

Обмежень немає.

 


 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

68

52

0

0

68

52

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

19

12

0

0

19

12

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

49

40

0

0

49

40

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

68

52

0

0

68

52

Опис

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

Строки користування основними засобами (за основними групами):

машини та обладнання - 5 рокiв,

iншi основнi засоби - 1 рiк.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 128 тис. грн., ступiнь їх зносу - 59,38%, ступiнь їх використання - 100%, сума нарахованого зносу - 76 тис. грн., Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не було.

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

962

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

80 753

X